Definitie primaire waterkeringen

Vraag

Zijn primaire waterkeringen "waterstaatswerken", "rijkswateren" of "regionale wateren"?

Antwoord

Het kan alle drie het geval zijn. Onder de in artikel 1.1 Waterwet gedefinieerde begrippen "rijkswateren" en "regionale wateren" vallen ook waterstaatswerken. Primaire waterkeringen zijn waterstaatswerken van nationaal belang, die veelal in beheer zijn bij waterschappen (en dus tot de "regionale wateren" behoren) en in sommige gevallen bij het Rijk (en dan tot de "rijkswateren" horen). Een vergelijkbare situatie is er voor niet-primaire waterkeringen. Ook dit zijn waterstaatswerken, deze kunnen zowel bij waterschappen als bij het Rijk in beheer zijn.