Definitie waterbodem

Vraag

Wat moet onder waterbodem worden verstaan

Antwoord

De waterbodem omvat, in de terminologie van de Waterwet, de bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen. In principe valt alles wat binnen oppervlaktewaterlichamen is gelegen onder het begrip waterbodem. Hierop is één uitzondering, namelijk de drogereoevergebieden. Drogereoevergebieden worden tot de landbodem gerekend en daarop is de Wet bodembescherming van toepassing. Drogereoevergebieden behoren echter wel tot het waterstaatswerk, zodat onder meer de gedoogplichten van hoofdstuk 5 van de Waterwet daar ook van toepassing zijn. Drogereoevergebieden bestaan alleen voor zover ze uitdrukkelijk zijn aangewezen in de Waterregeling (rijkswateren) of een provinciale verordening (regionale wateren).

Zie de pagina oppervlaktewater in dit handboek water: