Definitie industriële toepassingen

Vraag

Wat wordt verstaan onder industriële toepassingen? In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Waterwet is vermeld dat onder industriële toepassing wordt verstaan gebruik van grondwater voor hoogwaardige doelen.

Antwoord

Voor het begrip 'industriële toepassingen' is bepalend wie er onttrekt (industrie). Het doel waarvoor het grondwater wordt ingezet (hoogwaardige toepassing of niet) maakt vervolgens niet uit. Het begrip 'hoogwaardig' in de Memorie van Toelichting bij de Waterwet wekte verwarring. Om die reden is in de toelichting bij de (eerste) nota van wijziging aan het slot van de toelichting op onderdeel AF een uiteenzetting opgenomen, die beoogt deze verwarring weg te nemen: "Ter vermijding van mogelijk misverstand moet hier ook worden vermeld, dat de memorie van toelichting, in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.2, ten onrechte stelt dat het derde lid, waar dat voor de zo even genoemde industriële onttrekkingen de vergunningplicht inhoudt, slechts betrekking zou hebben op hoogwaardige toepassingen. De toelichting bij de eerste nota van wijziging (thans artikel 6.2b, aanhef, onder a), die deze beperking niet kent, is hier echter beslissend."