Vallen opslagtanks bij particulieren onder het Activiteitenbesluit?

Vraag

Vallen opslagtanks bij particulieren onder het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Ja. Op grond van het Besluit Omgevingsrecht (BOR), categorie 5, is voor inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen, waartoe onder meer de door huishoudens voor verwarmingsdoeleinden gebruikte huisbrandolie behoort, bepaald dat vanaf een opgeslagen hoeveelheid van 1 m³ of 1.000 liter huisbrandolie het BOR van toepassing is. Aangezien opslagtanks voor de opslag van huisbrandolie bij huishoudens veelal een omvang hebben van 3.000 à 6.000 liter, zijn deze tanks van een omvang alsof zij bedrijfsmatig zijn en vallen daarom onder het begrip inrichting van de Wet milieubeheer. Opslagtanks vanaf een opgeslagen hoeveelheid van 1 m³ of 1.000 liter met huisbrandolie bij particulieren worden beschouwd als inrichting en vielen onder het regime van het BOOT en nu dus onder het regime van het Activiteitenbesluit. Dit geldt voor zowel bovengrondse opslagtanks als ondergrondse opslagtanks.