Colofon Handboek Water

Wie actief is in de wereld van het waterbeheer, heeft met veel wet- en regelgeving te maken. Daarbij wordt deze wereld gekenmerkt door een snelle opeenvolging van veranderingen. Veel wetten zijn gewijzigd, verdwenen of gekomen en het einde van de ontwikkelingen is voorlopig nog niet in zicht. Er is zoveel nieuws aan regelgeving, dat het zeker voor de alledaagse praktijk moeilijk is door de bomen het bos te blijven zien.

Voor het rijk was deze notie aanleiding om in het Nationaal Waterplan (NWP) op te nemen dat de bekendheid van de wetgeving moet worden vergroot. Het voorliggende handboek voorziet in deze behoefte door de waterwetgeving, de taak- en bevoegdheidsverdeling en de werking van het waterbeheerinstrumentarium samen te vatten en toe te lichten.

Kenmerkend voor het Handboek Water is dan ook dat de regelgeving op een praktijkgerichte wijze wordt toegelicht.

Nationaal Waterplan

In het Nationaal Waterplan (pdf, 14 MB) (NWP), het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009-2015, is de volgende afspraak gemaakt:

Het rijk zal het initiatief nemen om de bekendheid van de wetgeving te vergroten. Een handboek wordt opgesteld waarin de rolverdeling en verantwoordelijkheden en de werking van het instrumentarium worden samengevat en toegelicht. Het handboek bevat ook een beleidskader voor vergunningen en algemene regels. In het handboek wordt bijzondere aandacht gegeven aan regelgeving over lozingen. Daarbij komen alle lozingsroutes aan de orde, dus zowel lozingen op de riolering, in de bodem en in het oppervlaktewater.

Door de toenmalige ministeries van VROM en V&W, nu samengevoegd in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  (IenW) is deze opdracht gezamenlijk opgepakt. Het product is een digitaal Handboek water dat te vinden is via de site van Helpdeskwater en Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van de directie RWS Leefomgeving van Rijkswaterstaat).

Naast het rijk zijn ook de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij dit handboek betrokken.

Dit handboek is opgezet als een groeimodel waaraan regelmatig nieuwe informatie, jurisprudentie en dergelijke wordt toegevoegd.