Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit

De vernieuwde schematiseringhandleiding Macrostabiliteit is ten opzichte van de eerdere versie op drie punten aangepast:

  1. Er zijn aanbevelingen toegevoegd voor het bepalen van de ongedraineerde schuifsterkte parameters in dijkvakkendijktrajecten, rekening houdend met de natuurlijke variabiliteit van deze parameters. Dit geeft invulling aan de kennisleemte betreffende de variabiliteit van de sondeerweerstand in een als homogeen aangenomen dijkvak (paragraaf 4.4, paragraaf 5.7, paragraaf 7.8 en Bijlage E van de nieuwe schematiseringshandleiding). Schuifsterkte van de grond is sterk variabel op de schaal van een (potentiele) macro-instabiliteit van een dijktalud. In de vorige versie van de schematiseringshandleiding werd er uitgegaan dat de schuifsterkte van de grond minder sterk variabel is en daarom kan worden bepaald uit één lokale sondering. Nu wordt er ervan uitgegaan dat de schuifsterkte veel sterker varieert en dat de schuifsterkte moet worden bepaald met statistiek op de schuifsterkte, die wordt afgeleid uit een serie sonderingen. Dat leidt tot uitmiddeling van de schuifsterkte binnen een dijkvak of dijktraject.
  2. Er zijn aanbevelingen toegevoegd voor het afleiden van ongedraineerde schuifsterkte parameters voor zware zandige siltige klei en keileem, vanwege het afwijkend materiaalgedrag van deze grondsoorten (paragraaf 7.6 en Bijlage B.4.6 van de nieuwe schematiseringshandleiding). Hiermee kan recht worden gedaan aan het materiaalgedrag van de genoemde grondsoorten. Voor deze grondsoorten is er nu een ander schuifsterktemodel geïntroduceerd. Dit betekent er meer handvatten zijn voor de interpretatie van proefdata om te komen tot invoer voor de beoordeling enerzijds wat complexer wordt, omdat er een extra schuifsterktemodel is, maar dat er anderzijds minder onduidelijkheid zal zijn over proefresultaten, die niet in het schuifsterktemodel passen. Ondersteuning van dit nieuwe model is nog niet opgenomen in D-Stability. Doorontwikkeling op dit punt staat wel gepland.
  3. Er zijn diverse aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen aan de Helpdesk Water, KPR-factsheets en POVM-publicaties. Dit betreft verduidelijkingen en aanvullingen van de schematiseringshandleiding en verwijzingen waar aanvullende kennis en informatie te vinden is.