Schematiseringshandleiding Grasbekleding

De vernieuwde schematiseringshandleiding grasbekleding bevat verschillende kleinere aanpassingen ter verduidelijking van de tekst. Veel van de aanpassingen zijn het gevolg van beantwoording van vragen, bijvoorbeeld door de Helpdesk Water:

  • Kleine tekstuele aanpassingen (o.a. invoering categoriegrens)
  • Paragraaf met betrekking tot het waterstandsverloop is aangepast en in lijn gebracht met de Schematiseringshandleiding steenzetting
  • Toevoeging hoofdstuk met nieuwe inzichten (zie onder)
  • Aanpassing voorbeelden in zowel Bijlage F als G in verband met nieuwe versie Ringtoets
  • Toevoeging voorbeeld over invloed scheef invallende golven golfklapzone (Bijlage I)
  • 3 opties voor de ToM toegevoegd met handelingsperspectief
  • Bijlagen met beschrijving hoe coëfficiënten a,b,c voor golfbelastingen in Riskeer; indien nodig; kunnen worden aangepast voor een Toets op Maat of specifiek ontwerp. Voor de hoek van golfinval bij golfklap moet voor de ToM worden gebruikt c=0,67 ipv c=0.

In de schematiseringshandleiding zijn in hoofdstuk 7 ook enkele nieuwe inzichten gepresenteerd, die in de Toets op Maat kunnen worden toegepast:

  • Toets op maat GEBU: kansverdeling golfhoogte gras golfoploopzone (met BM Gras Buitentalud) voor ondiep water
  • Toets op maat GEBU: Scheef invallende golven gras golfklapzone. (met BM Gras Buitentalud)
  • Toets op maat GEKB: invloed overgangen en objecten. Met Ringtoets/Riskeer.