Recent versterkt vak algemeen filter

Dit voorbeeld gaat in op de wijze hoe een net versterkt vak kan worden beoordeeld via het algemene filter en een toets op maat. Dit voorbeeld is nog in ontwikkeling. Er is nog geen praktijkvoorbeeld beschikbaar.

Keywords

 • recente opgeleverde projecten
 • filter op vak niveau
 • toets op maat

Indiener voorbeeld

Alessandra Bizzarri - RWS (alessandra.bizzarri@rws.nl, tel. 06-11109334)
Han Knoeff - Deltares (han.knoeff@deltares.nl, tel. 06-23228142)

Type voorbeeld

Dit voorbeeld heeft betrekking op:

 • De beoordeling van recent opgeleverd projecten: Bijlage I Procedure, hoofdstuk 6.8.
 • Het toepassen van het algemene filter op vakniveau: Bijlage I Procedure, hoofdstuk 3.1.3.
 • Het uitvoeren van een toets op maat: Bijlage I Procedure, hoofdstuk 3.2.7.
 • Het bepalen van de bijdrage van het vak aan het Veiligheidsoordeel van het traject: Bijlage III Sterkte en veiligheid, hoofdstuk 28.

Status voorbeeld

Werkwijze: dit ‘voorbeeld’ beschrijft een mogelijke werkwijze op hoofdlijnen. Deze werkwijze kan worden toegepast in een concreet voorbeeld om te bepalen of het uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Casebeschrijving

Zodra er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is, kunnen de feitelijke kenmerken van dit voorbeeld worden gegeven. Het betreft informatie of traject, vak, uitvoeringsprogramma, wanneer opgeleverd, bijzonderheden etc.

De vraag is op welke wijze kan een net versterkt vak worden beoordeeld via het algemeen filter en een toets op maat.

Beslisproces

Het beslisproces heeft betrekking op

 1. Het vastleggen en motiveren/onderbouwen van de keuzes:
  1. De motivatie van de keuze om direct een toets op maat uit te voeren voor het betreffende vak (bijvoorbeeld: hoe de keuze aansluit bij de ambitie voor deze beoordelingsperiode of welke efficiëntieoverwegingen aan deze keuze ten grondslag liggen).
  2. De keuze van het type toets op maat, de onderbouwing van deze beslissing en de dilemma’s die bij het maken van de keuze een rol speelden (bijvoorbeeld: wanneer is beslissing voldoende onderbouwd of gemotiveerd).
  3. De overwegingen in het bepalen van de bijdrage van het betreffende vak aan de overstromingskans van het traject.

2. Het vastleggen van de gevolgde stappen bij de beoordeling, bijvoorbeeld:

 1. Als eerste stap is de beoordeling van de andere vakken in het dijktraject uitgevoerd.
 2. De applicatie voor het assembleren is ingevuld zonder het oordeel van het recent versterkte vak.
 3. Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd door een bandbreedte aan mogelijke beoordelingsresultaten in de assemblagetool (door het vak in te delen in de verschillen categorieën). Hieruit wordt geconcludeerd hoe het veiligheidsoordeel wordt beïnvloed door het oordeel van het recent versterkt vak. Dit bepaalt of direct een toets op maat kan worden uitgevoerd en hoe (welke diepte) deze moet worden onderbouwd.
 4. Via het algemene filter op vakniveau is vervolgens direct de toets op maat uitgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden:
  1. Het uitvoeren van een locatiespecifieke analyse door de resultaten van ontwerpberekeningen direct te gebruiken voor de beoordeling per vak en mechanisme. Belangrijke informatie is dan:
   • De resultaten van de analyse die zijn gebruikt
   • Onderbouwing waarom deze resultaten zijn nog geldig (bijvoorbeeld: analyse onafhankelijk van hydraulische belastingen en rekenmodel niet veranderd);
  2. Oordeel gebaseerd op kennis en ervaring van de beheerder. De beheerder kan onderbouwen dat na versterking de naastgelegen vakken zwakker zijn dan de versterkte vakken. De overstromingskans voor het traject wordt niet bepaald door de recent versterkte vakken.
 5. De beheerder bepaalt de bijdrage van het recent versterkte vak aan de overstromingskans van het traject en deelt het vak in een categorie t.b.v. het assembleren van alle toetsoordelen tot een veiligheidsoordeel. (De wijze waarop de categorie wordt bepaald is afhankelijk van het type toets op maat).

Dilemma’s en gevoeligheidsanalsyes

Keuze om direct een toets op maat uit te voeren

 • Bij de beoordeling van projecten die zijn recent gerealiseerd in het kader van Ruimte voor de Rivier, Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma of HWBP kan de beheerder het algemene filter op vakniveau benutten om de bijdrage aan de overstromingskans van het traject weer te geven. Rondom recent versterkte vakken is echter veel informatie beschikbaar. De vraag is het met deze informatie niet efficiënter is om via het algemeen filter op vakniveau direct een beoordeling in een Toets op Maat uit te voeren en de eenvoudige en gedetailleerde toets per vak over te slaan.

Keuze type toets op maat

 • De keuze van het type toets op maat is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld welke mechanismen maatgevend zijn voor het vak (in verband met wijzigingen in de rekenmodellen), de relatieve sterkte van de overige vakken en mate waarin informatie beschikbaar is. De keuze kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de vergelijking van de uitgangspunten van de analyses uit voorgaande toetsronden, VNK en ontwerpberekeningen met de uitgangspunten van het WBI. Hiervoor kunnen de verschilanalyse in het Basisrapport WBI en de consequentieanalyse worden gebruikt.

Informatie uit de beoordeling en duiding veiligheidsoordeel

 • Met de toets op maat op basis van de locatiespecfieke analyse wordt een toetsoordeel per vak en per toetsspoor worden gekregen voor alle vakken die bij het assembleren kunnen worden gecombineerd tot een veiligheidsoordeel voor het traject. Bij een onderbouwd toetsoordeel van de beheerder kan geen oordeel op toetsspoor/vakniveau worden gegeven. Als dit vak niet maatgevend is voor het bepalen van de overstromingskans van het traject is deze informatie echter niet relevant voor de duiding van het veiligheidsoordeel.

Rekenfiles en documentatie

Upload de rekenfiles en relevante documentatie die betrekking hebben op het voorbeeld zodat het voorbeeld inhoudelijk navolgbaar en reproduceerbaar is.


Relevante links

Contact persoon

Alessandra Bizzarri - RWS

06-11109334

alessandra.bizzarri@rws.nl

Han Knoeff - Deltares

06-23228142

han.knoeff@deltares.nl