Programmaplan

Als voorbereiding op de start van het nieuwe programma hebben we als BOI-programmateam de aanpak, werkwijze en gewenst resultaten beschreven in een programmaplan.

Een concept hiervan hebben we het afgelopen jaar voorgelegd aan belanghebbende partijen – denk aan het Kennis en Kunde Platform (KKP), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de Unie van Waterschappen (UvW) via de werkgroep waterkeringen (WWK), de toezichthouder Infrastructuur Leefomgeving en Transport (ILT), de Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Rijkswaterstaat als waterkeringbeheerder – met de vraag om een reactie te geven en hun ideeën en wensen in te brengen.

De reacties hebben we verwerkt in een ‘definitief’ conceptprogrammaplan. Ook hebben we alle belanghebbenden geïnformeerd hoe we hun opmerkingen hebben meegenomen in dit plan. Deze versie van het programmaplan overhandigen we in oktober nogmaals aan de CIO en het Directeurenoverleg Kennis en Instrumentatie (DKI). Verder melden we deze versie aan bij het Bureau ICT Toetsing (BIT). Het definitieve programmaplan wordt in december dit jaar vastgesteld door DGWB, onder voorbehoud van mogelijke adviezen van het BIT. Begin 2020 start het BOI dan officieel.