Modelonzekerheden golfberekeningen

Onlangs is bij de toepassing van het instrumentarium gebleken dat de berekende golfhoogten op sommige locaties afweken van de hoogten die experts daar verwachtten. Het bleek dat de verschillen ontstaan door de manier waarop modelonzekerheden zijn gedefinieerd en zijn toegepast in de verschillende onderdelen van het instrumentarium. Analyse van deze verschillen laat zien dat een combinatie van nieuwe inzichten in twee gebieden een significant effect heeft op de overstromingskans, berekend met het instrumentarium. Het betreft de dijken en kunstwerken langs de Noordzeekust en de Oostvaardersdijk langs het Markermeer. In alle andere gebieden is geen verdere actie nodig en kunnen beheerders gewoon met het eerder ter beschikking gestelde instrumentarium blijven werken.

Hydraulische belastingen spelen een belangrijke rol bij het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Onlangs is bij de toepassing van het instrumentarium gebleken dat de berekende golfhoogten op sommige locaties afweken van de hoogten die experts daar verwachtten. Daarom hebben we onderzocht wat de oorzaak van deze verschillen is. Hieruit bleek dat de verschillen ontstaan door de manier waarop modelonzekerheden zijn gedefinieerd en zijn toegepast in de verschillende onderdelen van het instrumentarium. Deze verschillende onderdelen sluiten op het punt van de modelonzekerheden - die worden meegenomen bij de berekening van de hydraulische belastingen - niet goed op elkaar aan. Hierdoor worden de golfhoogten niet overal correct berekend. De effecten zijn voor elk watersysteem en elke locatie verschillend.

Om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de nieuwe inzichten in de modelonzekerheden hebben we de afgelopen tijd een kwalitatieve impactanalyse uitgevoerd met experts van Rijkswaterstaat, Deltares en een aantal marktpartijen. Hierbij hebben we naar alle onderscheiden watersystemen gekeken, waarbij we ook de verwachte effecten hebben meegenomen van nieuwe kennis die de komende jaren wordt ontwikkeld op het gebied van hydraulische belastingen. De analyse laat zien dat de combinatie van alle nieuwe inzichten slechts in twee gebieden een significant effect heeft op de overstromingskans. Het betreft de dijken en kunstwerken langs de Noordzeekust en de Oostvaardersdijk langs het Markermeer. In alle andere gebieden is het effect aanmerkelijk kleiner. De gevolgen van de nieuwe inzichten en handelingsperspectieven hebben we inmiddels besproken met de betreffende beheerders. In alle andere gebieden is geen verdere actie nodig en kunnen beheerders gewoon met het eerder ter beschikking gestelde instrumentarium blijven werken.