Het programma BOI 2023

Eenzelfde basisinstrumentarium voor beoordelen en ontwerpen

Het BOI-programmateam, dat bestaat uit Rijkswaterstaat WVL, Deltares en het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) voert het programma BOI 2023 uit. Het doel van dit programma - dat we in samenspraak met diverse belanghebbenden hebben vastgesteld - is het op orde brengen en doorontwikkelen van het instrumentarium, waarmee waterkeringbeheerders primaire waterkeringen kunnen beoordelen of ontwerpen op basis van een realistische overstromingskans.

Om dit doel te bereiken, hebben we vijf subdoelen geformuleerd die houvast bieden bij de programmasturing en het meten van de voortgang. Het betreft de volgende subdoelen:

 1. Een beter gebruik van het instrumentarium
 2. Een toekomstbestendiger instrumentarium
 3. Doelgerichter afstemming met gebruikers en meer draagvlak voor het instrumentarium
 4. Het ‘verhaal van de kering’ staat meer centraal
 5. Een scherpere bepaling van de overstromingskans

Het nieuwe instrumentarium omvat straks verschillende onderdelen:

 • een basisinstrumentarium dat bestaat uit software en handreikingen voor zowel beoordelen als ontwerpen;
 • het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium voor 2023 (WBI 2023) dat bestaat uit een ministeriële regeling en;
 • Een handreiking voor het veiligheidsontwerp van een waterkering (eerder de Handreiking Ontwerpen genoemd)

Met het vernieuwde instrumentarium kunnen beheerders de volgende beoordelingsronde (2023-2035) uitvoeren èn versterkingsmaatregelen ontwerpen die voldoen aan de veiligheidsnorm. Bij die beoordelingsronde is de toepassing van het WBI 2023 wettelijk verplicht. Voor het ontwerpen van versterkingsmaatregelen is de ontwerphandreiking niet verplicht, het gebruik ervan wordt echter wel aanbevolen.

Basis op orde

Onze eerste prioriteit is het op orde brengen van het basisinstrumentarium. We zorgen ervoor dat dit instrumentarium straks heldere en toegankelijke technische leidraden en achtergronddocumenten omvat, evenals goed werkende software. Beheerders kunnen deze instrumenten gebruiken bij het beoordelen en ontwerp van waterkeringen.

Voor het op orde brengen van het basisinstrumentarium gebruiken we onderdelen van het WBI 2017 en het OI 2014 die we doorontwikkelen zodat ze beter in de gewenste structuur passen. Verder benutten we ervaringen uit de lopende beoordelingsronde om het instrumentarium overzichtelijker en beter toepasbaar te maken.Strategie doorontwikkeling BOI

Afbeelding: Samenvoegen van bestaande instrumentaria tot een samenhangend geheel voor beoordelen en ontwerpen

Inhoudelijke doorontwikkeling

De volgende stap is het doorontwikkelen van het basisinstrumentarium. Hiervoor verrijken we het met nieuwe kennis en ervaringen uit diverse andere projecten die zijn gericht op kennisontwikkeling op het gebied van waterveiligheid. Denk aan het project Kennis voor Keringen en de Kennis en Innovatieagenda (KIA) van het HWBP.

Binnen het programma BOI anticiperen we op ontwikkelingen op de volgende gebieden:

 • Gecombineerde toetssporen voor bekledingen en reststerkte
 • Geotechnische toetssporen (piping en macrostabiliteit)
 • Hydraulische belastingen
 • Het toetsspoor voor zandige keringen

Beheersen overstromingsrisico's

De periodieke beoordelingen van de waterkeringen en het ontwerpen van noodzakelijke versterkingsmaatregelen hebben tot doel om in 2050 een systeem van primaire waterkeringen te hebben, dat voldoet aan de waterveiligheidseisen. Het bereiken van dit doel vergt meer dan alleen een instrumentarium voor het berekenen van actuele overstromingskansen. Om te komen tot een doelmatige beheersing van de overstromingsrisico’s is het ook belangrijk dat de waterkeringbeheerders het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium goed kunnen toepassen en de mogelijkheid hebben om hun kennis en ervaring in te brengen. Daarom ontwikkelt BOI het instrumentarium in nauwe samenwerking met onder andere de beheerders. Bovendien gebruiken we de leerervaringen uit de verschillende beoordelingsronden bij de verdere verbetering van het instrumentarium.