Factsheet Kustgenese 2.0

Rijkswaterstaat voert jaarlijks kustonderhoud uit met zandsuppleties. Klimaatverandering en bodemdaling vragen om een herijking van de langetermijnvisie voor het kustbeleid. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden moeten we nu nadenken over de vraag hoe we onze kust met zandsuppleties duurzaam kunnen blijven onderhouden.