POSW

Het programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van verontreinigde waterbodems.

Vanaf 1989 is gewerkt aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken, die kunnen worden ingezet voor de sanering van verontreinigde waterbodems. De tweede fase van POSW II(1992-1996) heeft zich gericht op het opleveren van een aantal operationele technieken. De technische toepasbaarheid daarvan dient in de praktijk te zijn aangetoond als onderdeel van een integrale saneringsketen.
In aanvulling daarop is de haalbaarheid onderzocht van technieken voor grootschalige verwerking van baggerspecie.

Er is een serie rapporten/factsheets uitgebracht. In de kolom aan de rechterkant kunt u deze rapporten downloaden.

De volgende documenten zijn niet digitaal beschikbaar:

 • Interim report Development Programme for Treatment Processes for Polluted Sediments, RIZA rapport 95027
 • Deel 2: Landfarming van baggerspecie: laboratorium en praktijkonderzoek. Eindrapport, RIZA rapport 95013
 • Deel 5: Evaluatie van de waterbodemsanering van de haven van Elburg. Hoofdrapport, RIZA rapport 95017
 • Deel 7: Haalbaarheidsstudie Grootschalige Verwerking Baggerspecie. Eindrapport Fase 1: Verkenning en voorbereiding,
 • RIZA rapport 95016
 • Deel 8: Scheiden van verontreinigd sediment, RIZA rapport 95025
 • Deel 9: Evaluatie van de waterbodemsanering van de haven van Elburg, RIZA rapport 95028
 • Deel 10: Verwerking van baggerspecie met het VerTech-proces, praktijkproef haven van Elburg en basisontwerp, RIZA rapport 96042
 • Deel 13a: Haalbaarheidsstudie Grootschalige Verwerking Baggerspecie. Eindrapport Fase 2: Samenvatting en Synthese (samenvatting Tweede Kamer), RIZA rapport 97027
 • Deel 23: Rapportage Baggerproeven Ketelmeer, RIZA rapport 97023

Factsheets (Nederlands)

 • Factsheet 1: Smelten en kristalliseren
 • Factsheet 2: Flotatie van baggerspecie
 • Factsheet 3: Optimalisatie van saneringsaanpak
 • Factsheet 4: Bepaling sliblaagdikte met seismisch onderzoek
 • Factsheet 5: Vertroebeling door baggeren
 • Factsheet 6: Ecogrind
 • Factsheet 7: Natte oxidatie van baggerspecie
 • Factsheet 8: Bioassays

Factsheets (English)

 • Factsheet 1: Melting en crystallization
 • Factsheet 2: Flotation of sediments
 • Factsheet 3: Optimalization of the remedial approach
 • Factsheet 4: Determining the thickness of sludge layers by means of seismic research
 • Factsheet 5: Turbidity caused by dredging
 • Factsheet 6: Ecogravel
 • Factsheet 7: Wet oxidation of dredging sludge

Documenten