Informatie voor opdrachtnemers en Validatie

In de vernieuwde prestatiecontracten van Rijkswaterstaat en in de samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten RWS is het volgende vastgelegd over de aan te leveren gegevens over hoeveelheden, samenstelling en milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie:

 1. Hoeveelheden: de opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format ‘Inputmodel Baggerhoeveelheden Baggerbalans'. De gevraagde gegevens maken deel uit van de standaard vraagspecificatie bij prestatiecontracten voor bodemonderhoud. Het format voor de Excel sheet kunt u in de rechterkolom downloaden
  Deze input gebruikt Rijkswaterstaat voor de onderbouwing en berekening van de budgetten voor baggeren van vaarwegen en zeetoegangen, conform de standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) zoals beschreven door de CROW, het Nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Zie http://www.crow.nl/ssk
  De levering dient plaats te vinden comform de afspraken in het contract door verzending van de gespecificeerde bestanden aan de contractmanager en naar het volgende e-mail adres: baggerspecie@rws.nl
 2. Kwaliteit: de opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens met behulp van een validatietool op mogelijke fouten te controleren vóór de definitieve levering, zoals is beschreven in het ‘Dataleveringsprotocol WAB*info', en de aanwezige fouten te herstellen. Dit protocol (Richtlijn gegevens Waterbodemonderzoek WABinfo) kunt u in de rechterkolom downloaden.
  Het is aan de opdrachtnemer te controleren of de gegevens voldoen aan de in de opdracht gestelde eisen. De validatietool is onderaan deze pagina te vinden. Hiermee is het mogelijk de data te controleren op compleetheid, voordat deze conform de opdracht aangeleverd wordt.

 3. Laboratoriumanalyses: de Opdrachtnemer dient de door of namens hem uitgevoerde waterbodems- en baggerspecieonderzoeken in te winnen conform het 'Protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van waterbodems en baggerspecie'. Van belang hierbij is dat de juiste eenheden worden gebruikt (conform AQUO) voor stoffen als PCBs en organochloorbestrijdingsmiddelen (DDT, drins etc.) die bovendien afzonderlijk dienen te worden gerapporteerd (geen somparameters). Deze specificatie komt overeen met het AS SIKB 3000 protocol (Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek) en is te downloaden van de Helpdeskwatersite: waterbodemonderzoek.

VALIDATIE

Wat houdt de controle in?

De controle kijkt of alle benodigde gegevens zijn ingevuld, de juiste eenheden zijn gebruikt en of de parameters vertaald kunnen worden naar de AQUO-standaard.

Hoe vindt de controle plaats?

Een organisatie kan een XML-export die voldoet aan SIKB-protocol0101 (*.xml) of een iBever uitwisselbestand (*.csv)1) of Aquo-uitwisselbestand (*.csv) 2) valideren door op onderstaande link te klikken. U dient vervolgens in te loggen met de gebruikersnaam gast en het wachtwoord gast. Vervolgens krijgt u de keuze welk van de bovengenoemde bestanden u wilt valideren. Na het kiezen voor SIKB kunt u een pakket kiezen. Dit pakket geeft aan waar de bemonsterde waterbodem minimaal op geanalyseerd dient te worden dit pakket zal in de aan u verstrekte opdracht vermeld zijn. Het gaat hier om de pakketten A, C1, C2 en C3 de validatietool controleert of alle bij het gekozen pakket behorende parameters aanwezig zijn in de xml. U kunt er ook voor kiezen om “Geen pakket” te kiezen in het uitklapmenu (standaard waarde). Zowel bij een Aquo- of iBever-bestand verschijnt nog een keuzemenu met toetsingskaders, deze heeft geen invloed op de validatie en hoeft dus niet gebruikt te worden. Na op de knop valideren geklikt te hebben wordt het bestand gecontroleerd en verschijnt er naar enige tijd een lijst met resultaten. Verderop op deze pagina staan de symbolen uitgelegd die op deze lijst de meldingen voorafgaan. Deze resultaten kunnen aanleiding zijn om uw bestand aan te passen of hierover te corresponderen met uw opdrachtgever. Indien een *.csv-bestand aangepast dient te worden doe dit dan niet met Excel. Heel vaak wordt het bestand dan compleet vernacheld en is dan sowieso niet meer in te lezen. Het Informatiehuis Water geeft hier voor als tip om “CSVed” te gebruiken. Hierover is meer info te vinden op de pagina van de Aquo-kit onder: “- Toetsing Bodemkwaliteit”

1) iBever is niet meer in gebruik maar mocht u toch een iBever-uitwisselbestand willen valideren dan dient u rekening te houden met het volgende: Een iBever-uitwisselbestand is een export uit iBever en niet het bestand dat door een laboratorium wordt aangeleverd. Deze laatste wordt ook wel iBever-bestand genoemd maar is alleen geschikt om door iBever te halen voor een toetsing en niet geschikt om in WAB*info te importeren.

2) Een Aquo-uitwisselbestand is een is bestand getoetst door de Aquo-kit.

Valideren

Hieronder staan twee knoppen waarmee u, afhankelijk van uw omgeving (in- of extern RWS), naar de validatietool kunt navigeren. U kunt hier de SIKB0101 bestanden tot en met versie 12 valideren. Het is momenteel niet mogelijk om SIKB0101 versie 10 te valideren, dit wordt hersteld en is binnenkort wel mogelijk. Zodra de validatie heeft plaatsgevonden krijgt u een geclusterd overzicht van de eventueel onjuiste en/of missende gegevens. Deze informatie is te downloaden en vervolgens via een browser te tonen om detailinformatie te verkrijgen.

Ingang validatietool

validerenrws Deze link werkt alleen via INTRANET van RWS
validerenderden

Deze link werkt alleen op INTERNET

Gebruikersnaam :

gast

Wachtwoord :

gast
Foutmeldingen
Symbolen Betekenis

Errorsymbool

De met dit symbool gemarkeerde meldingen kunnen niet worden ingeladen door WAB*info.
Pictogram: waarschuwing
De met dit symbool gemarkeerde meldingen kunnen wel worden ingelezen maar de desbetreffende inhoud zal worden vervangen door de aangegeven tekst in de melding.

Informatie over de velden kunt u vinden op de site van het sikb en klik de volgende stappen aan.

 • Richtlijnen en protocollen
 • Richtlijnen en protocollen datauitwisseling
 • Uitwisseling

Meer over deze meldingen en hoe hier mee om te gaan treft u aan in het document foutmeldingen dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.

Onbekende of vervallen entiteit

In het resultatenscherm van de validatie zit een kopje “Onbekende of vervallen entiteit” hier onder wordt vermeld dat sommige entiteiten in WAB*Info niet bekend zijn.
WAB*Info synchroniseert wekelijks met de AQUO Domeinserver de volgende domeintabellen:

 • Compartiment
 • Eenheid
 • Hoedanigheid
 • Kenmerkbodemlaag
 • Parameter
 • Waardebewerkingsmethode
 • Waarnemingssoort

Als een van deze domeinen worden vermeld onder het kopje “Onbekende of vervallen entiteit” dan houdt dit in dat deze niet bekend is in de AQUO domeinserver. Dit kan een paar oorzaken hebben, hieronder twee voorbeelden:

 • Als het gaat om een parameter dan kan het zijn dat het laboratorium de parameter onder een andere naam rapporteert dan bekend in de AQUO, sommige parameters hebben meerdere namen, of dat de parameter daadwerkelijk nog niet is opgenomen in de domeintabel.
 • Als het om een waarnemingssoort gaat dan kan het zijn dat het laboratorium een andere waarnemingssoort gebruikt dan de AQUO voorschrijft voor waterbodem.

Voor meer informatie over de AQUO standaarden kunt u terecht op de website van het Informatie Huis Water:  AQUO domeintabellen.

Opmerking:

De validatie kan met de volgende browsers uitgevoerd worden
Edge Chromium
Logo Firefox Mozilla Firefox
Logo Google Chrome Google Chrome