Opzet van het systeem

Bij diverse landelijke en regionale projecten blijkt keer op keer dat het maken van 'waterbodemoverzichten' onevenredig veel inzet vergt en dat de kwaliteit van en samenhang tussen overzichten vaak te wensen overlaat. De noodzaak om de informatievoorziening op dit punt te verbeteren is door Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (RWS) en Directoraat Generaal Water (DGW) in 2004 onderkend en de aanleiding geweest voor de start van het project WAB*info.

Doel

Het einddoel van het project is: "Het realiseren van een algemeen aanvaarde, systematische, uniforme, transparante en efficiënte informatievoorziening voor waterbodemgerelateerde processen." Dit doel is ambitieus en niet in één keer te realiseren, zeker wanneer men bedenkt dat de benodigde informatie zich in verschillende systemen, op papier en in hoofden van mensen bevindt.
De ontwikkeling en implementatie van een nieuwe applicatie (genaamd WAB*info) moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van het einddoel.

Het eigenlijke probleem...

9 van de 10 directies heeft in een inventarisatie eind 2002 aangegeven dat men snel actuele overzichten en tijdreeksen met waterbodemgegevens wil kunnen aanmaken, zowel voor eigen gebruik als t.b.v. (landelijke) vragen van HK en DGW. De benodigde informatie bevindt zich thans in verschillende bestanden, op papier en in hoofden van mensen. De ontwikkeling en implementatie van een nieuwe applicatie (WAB*info) moet een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem.

Aanpak

De aanpak is gericht op het leveren van instrumenten voor het "op orde brengen van het huis" van RWS op het gebied van de waterbodeminformatievoorziening. Daarbij gaan we beginnen met de taken 'sanering van waterbodem' en 'onderhoud en beheer van vaarwegen'. Daarmee dekken we al een belangrijk deel van de informatiebehoefte. Tevens wordt de landelijke enquête Waterbodemopgave (DGW) afgedekt. Middels een aantal interactieve workshops (DSDM ontwikkelmethodiek) is een functioneel en technisch ontwerp opgesteld aan de hand waarvan de bouw van een eerste versie van de applicatie WAB*info kan gaan plaatsvinden. Hierbij is uitgegaan van de data-architectuur concepten die ten grondslag liggen aan WADI en Geoservices, de zogenaamde Enterprise Architectuur Rijkswaterstaat (EAR).

Meer informatie

Nog enige beknopte achtergrondinformatie van WAB*info bij aanvang van het project in 2004.

Zie verder: 'Producten'.