Heffingen algemeen

Het watersysteembeheer en het stedelijk waterbeheer (waaronder het rioleringsbeheer), wordt voor een belangrijk deel gefinancierd met de opbrengst van (decentrale) bestemmingsheffingen.

De wettelijke basis hiervoor is te vinden in de Waterwet (verontreinigingsheffing en grondwaterheffing), de Waterschapswet (zuiveringsheffing en watersysteemheffing) en de Gemeentewet (rioolheffing in verband met de uitvoering van de gemeentelijke watertaken). De opbrengst komt volledig ten goede aan de betreffende waterbeheertaken waarmee Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zijn belast. Het primaire oogmerk van deze belastingen is het geheel of gedeeltelijk financieren van specifieke watertaken.

overzicht

Schema: Taken en financieringsbronnen

Taken

Overheid Finan-
ciering
Opbrengst Regelingen

Hoofd
watersysteem

water-
-kwantiteit
-kwaliteit
-kering
(kunstwerken)

Rijk

-Verontreinigings
heffing Rijk

-Schatkist

€ 17 miljoen

€1,2 miljard

-Waterwet
-Waterbesluit
-Waterregeling
-Besluit vervuilingswaarde ingenomen
water 2009
-Rijksbegroting
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Regionaal watersysteem

water-
-kwantiteit
-kwaliteit
-kering
-grondwater
(deels)

Waterschap

-Watersysteem
heffing

-Verontreinigings
heffing Rijk

€1,2 miljard

€10 miljoen

-Waterschapswet
-Waterwet
-Waterschaps
besluit
-Besluit vervuilingswaarde ingenomen
water 2009
-Belastingverordening
Grondwater Provincie Grondwaterheffing €15,2 miljoen -Waterwet
-Waterbesluit
Afvalwater
zuivering
Waterschap Zuiveringsheffing €1,2 miljard

-Waterschapswet
-Waterschapsbesluit
-Besluit vervuilingswaarde
ingenomen water 2009
-Beslastingverordening waterschap

-Riolerings
beheer en
gemeentelijke
watertaken
Gemeente Rioolheffing €1,1 miljard

-Gemeentewet

Meer informatie