Financiële bepalingen

De Waterwet biedt de grondslag voor de verontreinigingsheffing (voor het lozen van stoffen op een oppervlaktewaterlichaam) en de grondwaterheffing (voor het onttrekken van grondwater).

De Waterwet bevat daarnaast een algemene regeling voor de vergoeding van schade aan burgers en bedrijven als gevolg van rechtmatig handelen door overheden in het kader van het waterbeheer. Er zijn enkele specifieke bepalingen voor de vergoeding van schade als gevolg van wateroverlast en overstroming. Voor schadevergoeding bij grondwateronttrekkingen is een afwijkende regeling getroffen. Sinds 2012 kent hoofdstuk 7 van de wet ook een regeling voor het zogenoemde Deltafonds zoals dat is ingevoerd via de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening (Stb. 2011, 604). Tot slot kent hoofdstuk 7 een regeling voor de financiering en bekostiging van maatregelen aan primaire keringen.


Zie ook FAQ's Waterwet