Aanleg en beheer van waterstaatswerken

Hoofdstuk 5 Waterwet geeft de waterbeheerder verschillende bevoegdheden voor het verrichten van actieve beheerhandelingen. Het betreft de uitvoering van werken en werkzaamheden aan waterstaatswerken die bij het Rijk of bij de waterschappen in beheer zijn. Dit zogenoemde ‘actieve beheer' kan worden onderscheiden van het ‘passieve beheer', dat onderwerp is van hoofdstuk 6 van de Waterwet waar de bevoegdheden die de waterbeheerder heeft om handelingen van derden te reguleren zijn beschreven. Hoofdstuk 5 ziet op de handelingen die door (of namens) de beheerder zelf worden verricht bij de uitvoering van zijn publieke beheertaak.


Zie Handboek Water

Zie ook FAQ's Waterwet