Procedure opstellen maatwerkvoorschriften

Deze pagina beschrijft de procedure voor het opstellen van maatwerkvoorschriften volgens het Activiteitenbesluit.

Het stellen van maatwerk is, net als het weigeren daarvan op verzoek van een derde, een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voor maatwerkvoorschriften is de Uniforme voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) niet verplicht gesteld. Hierop is één uitzondering: maatwerkvoorschriften voor bepaalde lozingen die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zie artikel 2.2, lid 6, van het Activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag mag daarom voor alle overige gevallen zelf beslissen:

  • of de Uniforme voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) wordt gevolgd bij het opleggen van maatwerk
  • of dat het alleen voldoet aan de minimumeisen uit de Awb.

Naast de Awb geldt artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit: Van het maatwerkvoorschrift wordt kennis gegeven in een dag-, nieuws of huis-aan-huisblad. Alleen elektronisch publiceren is niet toegestaan.

Bij een maatwerkvoorschrift op aanvraag zijn op grond van artikel 8.42, lid 7 van de Wet milieubeheer (Wm) ook de artikelen 3.8 en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Maatwerkvoorschriften voor inrichtingen met een omgevingsvergunning moeten worden afgestemd op de voorschriften in die vergunning. (Artikel 8.42, lid 6 Wm).

Maatwerkvoorschriften treden niet van rechtswege in werking bij termijnoverschrijding.

De minimumprocedure zou er als volgt uit kunnen zien:

Procedure ambtshalve opleggen maatwerkvoorschrift en intrekken maatwerkvoorschrift

Procedurestap Juridische grondslag Termijn
Voorbereiden besluit artikelen 4:8 en 4:9 Awb;
afdeling 3:2 en 3:7 Awb

Opstellen besluit, bekendmaking en mededeling aan belanghebbenden, openbare kennisgeving

Afstemmen voorschriften en vergunning

afdeling 3.6 en 4.1.3 Awb, 1.9 Activiteitenbesluit

Artikel 8.42 lid 6 Wm

redelijke termijn
Mogelijkheid voor bezwaar en verzoek tot schorsing bij bestuursorgaan
tenzij bezwaarmogelijkheid wordt overgeslagen
artikelen 7:1, 8:81 en afdeling 7.2 Awb
artikel 7:1a Awb
6 weken, tenzij direct naar rechtbank
Nieuw besluit college van B&W artikel 7:11 Awb
Mogelijkheid voor beroep en verzoek tot schorsing bij de rechtbank artikel 8:1 Awb en
artikel 8:81 Awb
Inwerkingtreding artikel 20.3 lid 2 Wm

Procedure opleggen maatwerkvoorschrift op verzoek van inrichtinghouder of van een derde

Procedurestap Juridische grondslag Termijn
Verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift afdeling 4.1.1 Awb moment van ontvangst aanvraag
Voorbereiden besluit, o.a. kennisgeving aanvraag en zienswijzen 8.42 lid 7 Wm jo. 3.8 Wabo, afdeling 4.1.2 en artikel 3:2 Awb

Opstellen besluit, bekendmaking en mededeling, toezending bestuursorganen, openbare kennisgeving


Afstemmen voorschriften en vergunning

8.42 lid 7 Wm jo. 3.9 Wabo, afdelingen 3.6, 3.7en 4.1.3 Awb, 1.9 Activiteitenbesluit

artikel 8.42 lid 6 Wm

8 weken na aanvraag, eventueel verlengd met 6 weken

Mogelijkheid voor bezwaar en verzoek tot schorsing bij bestuursorgaan
tenzij bezwaarmogelijkheid wordt overgeslagen

artikel 7:1, 8:81 en afdeling 7.2 Awb
artikel 7:1a

6 weken, tenzij direct naar rechtbank
Nieuw besluit college van B&W artikel 7:11 Awb

Mogelijkheid voor beroep en verzoek tot schorsing bij rechtbank

artikel 8:1 Awb en 8:81 Awb

Inwerkingtreding

artikel 20.3 lid 2 Wm