Overzicht: uitgebreide procedure Wabo

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt.

De linker kolom geeft de procedurele fases in de juiste volgorde weer. In de middelste kolom staat de handeling per fase. In de rechter kolom staan de belangrijke termijnen. Voor een meer gedetailleerd stapsgewijs overzicht kunt u de pagina stapsgewijs: uitgebreide procedure Wabo gebruiken.

Aanvraag

Handeling Termijn
Inhoud
aanvraag
De aanvrager ondertekent de aanvraag. Hij moet bovendien alle belangrijke gegevens overleggen.
Indiening
aanvraag
De aanvraag dient men schriftelijk of elektronisch in. Dit moet gebeuren bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert.
Bevestiging
aanvraag
Het bevoegd gezag bevestigt de ontvangst van de aanvraag en geeft de procedure weer.
Aanvraag buiten
behandeling laten
Het bevoegd gezag kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt.
Verklaring van
geen bedenkingen
Het bevoegd gezag stuurt het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen een exemplaar van de aanvraag.

Ontwerp

Handeling Termijn
Kennisgeving Het bevoegd gezag geeft op geschikte wijze kennis van de beslissing op de aanvraag.
Terinzagelegging Het bevoegd gezag legt alle belangrijke stukken ter inzage.
Zienswijzen Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Beslissing op aanvraag

Handeling Termijn
Reactie op
zienswijzen
Het bevoegd gezag betrekt bij de beantwoording van de zienswijzen alle belangrijke informatie. Deze beantwoording is een motivering van het besluit.
Beslistermijn en
beslissing op aanvraag
Het bevoegd gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. Binnen 6 maanden
Kennisgeving Het bevoegd gezag geeft op geschikte wijze kennis van de beslissing op de aanvraag.
Terinzagelegging Het bevoegd gezag legt de beslissing op de aanvraag en de bijbehorende stukken ter inzage.

Beroep

Handeling Termijn
Inwerkingtreding De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.
Beroep De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de rechtbank bedraagt zes weken. 6 weken
Voorlopige
voorziening
Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Relevante stukken
en verweerschrift
Het bevoegd gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.
Verschijning
ter zitting
Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.
Uitspraak De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak. Binnen 6 weken

Hoger beroep

Handeling Termijn
Hoger
beroep
De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken. 6 weken
Voorlopige
voorziening
Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Relevante stukken
en verweerschrift
Het bevoegd gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.
Verschijning
ter zitting
Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.
Uitspraak De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak. Binnen 6 weken