REF Monitoring

De Europese Commissie heeft de REF Monitoring vastgesteld in 2018.

Toepassingsgebied

Dit referentiedocument gaat in op vragen die de vergunningverlener kan doorlopen om monitoring goed in te voeren en vast te leggen in de vergunning. Deze vragen zijn:

 • Waarom monitoring?
 • Wie voert de monitoring uit?
 • Wat monitoren? En hoe?
 • Wanneer monitoring uitvoeren (in tijd en frequentie)?
 • Hoe omgaan met onzekerheden?
 • Hoe leg ik monitoring vast in de vergunning samen met de emissiegrenswaarden?

Het referentiedocument gaat niet in op:

 • monitoring van proces parameters
 • monitoring van afval
 • monitoring voor specifieke industriële sectoren. Dit staat in de BREF documenten van die industrie.
 • monitoring van broeikasgassen die vallen onder het EU emissie handel systeem. Dit staat al in het document Commission Regulation (EU) No 601/2012 on the monitoring and reportingof greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the EuropeanParliament and of the Council
 • PRTR rapportageverplichtingen
 • monitoring van verbruik van bijvoorbeeld energie, water of grondstoffen
 • monitoring van de milieukwaliteit (immissie) zoals luchtkwaliteit of waterkwaliteit
 • inspectie van installaties

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).