Afgas- en afvalwaterbehandeling

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 9 juni 2016 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 4: chemische industrie. De BBT-conclusies kunnen ook gelden voor IPPC-categorie 6.11: een zelfstandige AWZI die afvalwater behandelt afkomstig van IPPC-installaties. De belangrijkste verontreinigingsbelasting van het afvalwater moet in dat geval wel afkomstig zijn van IPPC-installaties die vallen onder categorie 4.

De BBT-conclusies gaan vooral over:

  • milieubeheersystemen
  • waterbesparing
  • afvalwaterbeheer, -verzameling en -behandeling
  • afvalbeheer
  • behandeling van afvalwaterslib, met uitzondering van verbranding
  • afgasbeheer, -verzameling en -behandeling
  • affakkelen
  • diffuse emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) in de lucht
  • geuremissies
  • geluidsemissies

De BREF gaat alleen in op gewoonlijk toegepaste of toe te passen technieken voor de chemische industrie. Processpecifieke of procesgeïntegreerde technieken (andere dan behandelingstechnieken) komen aan de orde in de verticale BREF-procesdocumenten. Aandachtspunt hierbij is dat het niet altijd mogelijk is de grens tussen verticale BREF en horizontale BREF duidelijk vast te leggen. Deze BREF behandelt alleen de chemische industrie. Toch kan de informatie ook bruikbaar zijn voor andere sectoren zoals raffinage.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


awzi

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.