Verbranding (gevaarlijk) afval

De Europese Commissie heeft de BREF verbranding (gevaarlijk) afval vastgesteld in 2006. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze horizontale BREF dekt activiteit 5.2 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De nadruk in de BREF ligt op afvalverbranding. Daarnaast behandelt de BREF ook pyrolyse en vergassen. Ook beschrijft de BREF combinaties van deze technieken.

Naast de verbandingsprocessen gaat de BREF in op de volgende aspecten:

  • Afval ontvangst, opslag en overslag
  • Afvalvoorbehandeling en de effecten hiervan op het verbandingsproces en het gebruik van specifieke technieken
  • Afgasbehandeling
  • Residu behandeling
  • Enkele aspecten van energie terugwinning, behaalde rendementen en gebruikte technieken

De BREF laat de volgende verbrandingsinstallaties buiten beschouwing:

  • Installaties waarbij proces gerelateerde residuen of bijproducten als brandstof worden gebruikt
  • Installaties waarbij het verbrandingsproces een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van een specifiek productieproces. Voorbeelden zijn verbrandingsinstallaties in de ijzer- en staalindustrie, pulp- en papierindustrie en de cement industrie.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


afval

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.