BBT-conclusies voor het looien van huiden en vellen

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 16 februari 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies:

  • 6.3 - Het looien van huiden en vellen in installaties met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag.
  • 6.11 - Een niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn 91/271/EEG van de Raad vallende zelfstandige geëxploiteerde behandeling van afvalwater. Het afvalwater komt van een installatie die de onder 6.3 (boven) vallende activiteiten uitvoert.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


leerlooierij

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.