Smederijen en gieterijen

De Europese Commissie heeft de BREF smederijen en gieterijen vastgesteld in 2005. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de categorieën 2.3b, 2.4 en 2.5b van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De scope voor deze BREF is opgesteld op basis van bestaande installaties en is als volgt:

  • het gieten van ferrometalen, bijvoorbeeld gietijzer en staal
  • het gieten van non-ferrometalen, bijvoorbeeld aluminium, magnesium, zink, lood en hun legeringen

Voor zover bekend zijn er in Europa geen smederijen die voldoen aan de eisen uit 2.3 (b) uit bijlage 1 van de IPPC-richtlijn.

Deze BREF is dus niet alleen van toepassing op ijzergieterijen. In Nederland zullen enkele tientallen gieterijen onder deze BREF vallen.

[download scope] (pdf, 116 kB)

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


gieterij

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.