Slacht- en destructiehuizen

De Europese Commissie heeft de BREF slacht- en destructiehuizen vastgesteld in 2005. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF heeft betrekking op activiteiten 6.4a en 6.5 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

Bij het slachten van grootvee, zoals runderen, schapen en varkens, wordt het vervaardigen van standaard porties vlees als laatste stap van de slachtactiviteiten aangemerkt. Voor pluimvee is dit de productie van een schone en volledige karkas die geschikt is voor de verkoop. Het verder opdelen van karkassen of delen ervan valt niet onder de scope van deze BREF.

Bij de productie van dierlijke bijproducten gaat het om behandelingen van hele kadavers of delen daarvan. Ook gaat het om behandelingen van producten van dierlijke oorsprong. Onder deze activiteiten vallen zowel de behandeling van voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten als de behandeling van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

De BREF behandelt de volgende activiteiten:

  • vetsmelten
  • destructie
  • vismeel- en visolieproductie
  • beenderverwerking
  • bloedverwerking als dit verband houdt met de slacht van dieren en verwerkt wordt tot materiaal voor de vervaardiging van een ander product.

Deze BREF behandelt de verbranding van karkassen, delen van karkassen, dierlijk meel en talg hoofdzakelijk als onderdeel van het verwijderingstraject.

[download scope] (pdf, 147 kB)

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


slachthuis

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.