Uitgeschreven tekst

Uitgeschreven tekst van de video "Met zand onze kust op orde"

(Woord voor woord verschijnt de beeldtitel: Met zand onze kust op orde. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Door de huidige klimaatverandering stijgt de zeespiegel.
Tegelijkertijd daalt ook de bodem door natuurlijke oorzaken en menselijk ingrijpen.
De komende jaren wordt dat mogelijk erger.
Als we hier niks tegen doen verplaatst de Nederlandse kustlijn per jaar gemiddeld 1 meter landinwaarts.
En dat heeft gevolgen voor de veiligheid van het achterland natuur, recreatie, drinkwaterwinning en andere functies van de kust.

(Een kust vanuit de lucht.)

Om dit te voorkomen, kozen we in 1990 voor het dynamisch handhaven van de kustlijn.
Dat doen we door het duurzaam handhaven van de veiligheid en het duurzaam behouden van de functies en waarden in het duingebied.
Onze strategie is om de kustlijn ten minste te behouden op de plaats van de basiskustlijn een denkbeeldige signaallijn langs onze kust.
Wordt de basiskustlijn overschreden, dan gaan we na of en hoe we ingrijpen.
Tegelijkertijd willen we ook het natuurlijke, dynamische karakter van de kust behouden.
Dat doen we door dynamisch kustbeheer toe te passen.
Daarbij laten we natuurlijke processen als verstuiving toe.
Om de effecten van zeespiegelstijging en bodemdaling te compenseren voegen we extra zand toe aan het actieve deel van de kust.
Dat is globaal vanaf de -10 meter dieptelijn tot en met het strand.
Door jaarlijks zand toe te voegen blijft de kust ook op lange termijn in evenwicht met de stijgende zeespiegel.
Om de bodemdaling te compenseren die ontstaat door bijvoorbeeld delfstoffenwinning voegen we ook extra zand toe aan ons kustfundament.
Voor al deze zogeheten zandsuppleties gebruiken we zand dat zeewaarts buiten het kustfundament ligt.
Om zo veel mogelijk te leren van de zandsuppleties die we sinds 1990 uitvoeren, doen we onderzoek naar de manier waarop water en zand stromen, hoe effectief zandsuppleties zijn en wat de impact van zandsuppleties is op de ecologie van de kust.
Daarop passen we, als dat nodig is, ons beleid, beheer en het onderhoud aan.

(Vogels vliegen op van een strand.)

Dankzij de kennis die wij opdoen bij onderzoek naar de kust en de zandsuppleties slagen we er al ruim 25 jaar in om de structurele achteruitgang van de kust op een kostenefficiënte manier te stoppen.
We waarborgen samen met de waterkeringbeheerders de veiligheid van het achterland, houden de kustlijn en de duinen op hun plek verstoren de natuur zo min mogelijk en behouden de kustfuncties op een dynamische manier.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op helpdeskwater.nl/kustoporde. Een productie van Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/DG Water en Bodem. Copyright 2018.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG