Waterbodemimmissietoets

De Waterbodemimmissietoets is bedoeld voor potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep in het watersysteem worden blootgelegd.

Wat doet de applicatie?

De tool behorende bij de Waterbodemimmissietoets stelt de gebruiker in staat om de Waterbodemimmissietoets uit te voeren zoals opgenomen in paragraaf 4.2 van het Handboek Immissietoets.

De Waterbodemimmissietoets is bedoeld voor potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep in het watersysteem worden blootgelegd. In de Waterbodemimmissietoets wordt getoetst of de waterkwaliteit als gevolg van de (potentiële) lozing vanuit de waterbodem voldoet aan het geen achteruitgangsprincipe van de Kaderrichtlijn Water. De waterbodemimmissietoets dient voor een stof uitgevoerd te worden indien voldaan wordt aan twee criteria:

  • de kwaliteit van de waterbodem na ingreep die gemiddeld boven de interventiewaarde ligt,
  • waterbodemkwaliteit die na de ingreep slechter is dan voorheen.

De uitkomst van de Waterbodemimmissietoets komt in een projectplan of een watervergunning en moet door het bevoegd gezag beoordeeld worden.

De tool is geschikt voor rijkswateren als de regionale wateren en zorgt op een uniforme wijze voor een betrouwbare en transparante manier van toetsing. De tool is niet bedoeld voor het beoordelen van effecten van het toepassen of verspreiden van grond of bagger in oppervlaktewateren. Hiervoor is het Besluit Bodemkwaliteit het wettelijke kader.

De tool kan benut worden voor het:

  • bepalen welke stoffen aanvullend op het standaardstoffenpakket gemeten dienen te worden omdat ze meegenomen dienen te worden in de Waterbodemimmissietoets;
  • bepalen voor welke stoffen voldaan wordt aan de twee criteria en waarvoor dus de waterbodemimmissietoets uitgevoerd moet worden;
  • uitvoeren van de waterbodemimmissietoets voor de stoffen die voldoen aan de twee criteria;
  • bepalen van effecten van mitigerende maatregelen indien voor een stof niet voldaan wordt.

Voor rijkswateren zijn alle waterkwaliteitsgegevens reeds ingelezen. Voor regionale wateren moeten deze handmatig worden ingevoerd.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De tool wordt gebruikt door initiatiefnemers (of marktpartijen namens de initiatiefnemers) en Bevoegd Gezag, bij een vergunningplichtige ingreep in een watersysteem waarbij een 'nieuwe' waterbodem wordt blootgelegd door het ontgraven van een 'oude' waterbodem, door het verwijderen van oeverbescherming of door het uitbreiden van het watersysteem.

Laatste nieuws

Jaarlijks wordt de Waterbodemimmissietoets geactualiseerd. Dit wordt gemeld in een nieuwsbrief. De nieuwste versie is Nieuwsbrief 2017-1 (18-4-2017).

Contact

Vul het meldingsformulier in om een technische of functionele vraag te stellen. Heeft u een inhoudelijk vraag dan kunt u gebruik maken het vragenformulier.

Links

Niet van toepassing

Documenten

Handreiking waterbodemimmissietoets (pdf, 2 MB)

Handboek Immissietoets

Systeemvereisten

De Waterbodemimmissietoets bestaat uit een Excel-applicatie en een handreiking. Deze draait op Windows7 en Excel 2010. De applicatie draait niet op een Apple computer.

Downloadlink

Link naar de Waterbodemimmissietoets