Handreiking werkplan Blbi

Het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna Blbi) is een Algemene Maatregel van bestuur (AMvB) die hangt onder de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. In het Blbi zijn regels opgenomen voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen (een bedrijf) in de zin van de Wet milieubeheer.

Het Blbi bevat onder meer algemene regels voor lozingen bij ontgraven of baggeren van de waterbodem en lozingen bij werkzaamheden aan vaste objecten. Als voor deze lozingen aan de regels van het Blbi wordt voldaan, kan worden volstaan met een melding en hoeft dus geen watervergunning te worden aangevraagd.