Meetmethoden

Wat meten

Parameters die men van de waterbodem wil bepalen zijn:

  • fysische parameters: bodemtextuur, deeltjesgrootte, dichtheid
  • chemische parameters: verontreinigingsgehalten, nutriënten
  • biologische parameters: aanwezigheid van organismen en hun conditie

Welke parameters worden gemeten is afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek.

Kwaliteitsborging chemische analyse van waterbodem en baggerspecie

Om de kwaliteit van het chemisch onderzoek aan waterbodem en baggerspecie in het beheergebied van Rijkswaterstaat te borgen dient het protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van waterbodem en baggerspecie bij elke uitvraag van waterbodemonderzoek meegestuurd te worden (als bijlage).

Meettechnieken

Voor het meten van de fysische, chemische en biologische parameters zijn verschillende meettechnieken beschikbaar. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in:

  • puntmetingen versus gebiedsdekkende metingen
  • in-situ metingen (meten in het veld) versus meten in een laboratorium
Een overzicht van de beschikbare meettechnieken (niet uitputtend)

Wat meten

Techniek Eigenschappen
Bodemligging

- Laseraltimetrie
- Echosounders
- Boringen
- Sonderingen

- Gebiedsdekkend
- Gebiedsdekkend
- Lokaal (puntmeting)
- Lokaal (puntmeting)

Fysische parameters

- Boringen
- Sonderingen
- Slibdichtheidssondes
- NIR-sonde
- CCD-sonde
- RoxAnn/QTC
- MEDUSA
- Resistiviteit GE & EM
- ADCP en in-situ scattering

- textuur visueel
- bodemweerstand
- dichtheid
- textuur kwantitatief en kwalitatief
- textuur visueel
- bodemclassificatie zand/slib
- bodemclassificatie zand/slib
- bodemgelaagdheid (kwalitatief)
- transport van zand en slib

Chemische parameters

- chemosonde
- laboratoriumanalyses

- in-situ. Meet pH, geleidendheid, redox, 02, Na, K, Cl
- alle stoffen

Biologische parameters

- immuno-assays
- bioassays
- bio-markers
- bio-accumulatietesten