Uitvoeringsrisico`s

Naast zogenaamde "effectrisico’s" (voor mens & ecosysteem) spelen ook heel andere risico’s een rol bij het initiëren dan wel uitvoeren van waterbodemprojecten. Het gaat hierbij om zogenaamde uitvoeringsrisico’s ofwel aspecten die duidelijk invloed hebben op het resultaat van een ingreep, maar die men niet geheel in de hand heeft.

Vanuit ervaring kunnen bijvoorbeeld de volgende uitvoeringsrisico’s genoemd worden:

  • Mate en hoeveelheid van grof vuil die baggeractiviteiten sterk kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van de baggertechniek kan het wel of niet voorkomen van grof vuil zeer veel invloed hebben op het resultaat. Voor het bepalen van grof vuil in de waterbodem is een handreiking opgesteld (zie documentatie);
  • Voorkomen van explosieven (‘oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog’) in de op te baggeren specie;
  • De samenstelling van de baggerspecie die wordt gebaggerd wijkt sterk af van de samenstelling die op grond van het Nader Onderzoek verwacht werd door een combinatie van sterke heterogeniteit en onvoldoende hierop afgestemde onderzoeksinspanning;
  • Vergunningen en vergunningsvoorwaarden, mits deze nog niet bekend zijn bij het in uitvoering gaan dan wel aanbesteed worden van een baggerproject.