Afstemming met oever/landbodem

Door AKWA is een systematiek ontwikkeld (Afwegingskader sanering waterbodem, oever en/of landbodem: Beoordeling ecologische fysische en milieuchemische aspecten, AKWA 00.003) waarmee stapsgewijs de vraag kan worden beantwoord of een integrale saneringsaanpak van waterbodem, oever en/of landbodem wenselijk is. De systematiek bundelt de huidige inzichten en geeft een aanzet voor een gestructureerde benadering van saneringsvragen. De ontwikkelde systematiek is in eerste instantie bedoeld voor locaties met natuur als hoofdfunctie. Voor de beoordeling van de ecologische risico`s is met name aandacht besteed aan de vraag hoe omgegaan moet worden met de verschillen tussen natte en droge ecosystemen. Op basis van gegevens uit de risicobeoordeling (en de beschikbaarheid van de contaminanten) worden de risico`s van verontreinigingen in waterbodem, oever en landbodem vergeleken en wordt een voorkeursvariant voor sanering geformuleerd. In deze stap kunnen ook waarderingen als ‘ecologische potentie van een compartiment’ en ‘verschillen in gevoeligheid tussen natuurtypen’ in de afweging worden betrokken.

Wanneer een voorkeursvariant voor een sanering wordt geformuleerd die gericht is op slechts één deel van het watersysteem (bv. alleen waterbodem) dient te worden beoordeeld of de effectiviteit van een dergelijke ingreep niet (direct of indirect) nadelig wordt beïnvloed door de verontreinigingen uit de niet-gesaneerde delen. Indien verontreinigingen zich tussen de watersysteemcompartimenten kunnen verplaatsen, moeten alle betrokken compartimenten in het onderzoek worden betrokken. Behalve de kans op verspreiding van contaminanten tussen compartimenten (herverontreiniging) kan ook de schaalgrootte van de ingreep de saneringseffectiviteit sterk beïnvloeden. In de laatste stap wordt getoetst aan financiële randvoorwaarden en aan richtlijnen die zijn vastgelegd in het landelijk bodembeleid, beleid rondom actief bodembeheer en/of natuurontwikkelingsplannen. Dit leidt er mogelijk toe dat de uiteindelijke keuze van de voorkeursvariant voor een saneringsingreep niet (alleen) bepaald wordt door risico- en effectiviteitsbeoordelingen.

Documentatie

  • Afwegingskader sanering waterbodem, oever en/of landbodem: Beoordeling ecologische fysische en milieuchemische aspecten (AKWA, 00.003)