Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems

Om binnen het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) vast te stellen of een ingreep in bodemkwaliteit noodzakelijk is vanwege onaanvaardbare risico’s voor mens, milieu of natuur, dient een zogenaamd Nader Onderzoek te worden uitgevoerd. Met ingang van 1-1-2006 is de Wbb aangepast en zijn een circulaire en handleiding sanering waterbodems uitgebracht. De Richtlijn Nader Onderzoek is daarom herzien om daarmee op deze ontwikkelingen aan te sluiten. Ook is een eerste stap gezet om de beoordeling van ecologische risico’s in lijn te brengen met de voor waterlichamen geldende of opgestelde KRW-doelstellingen.

Omdat de richtlijn regelmatig wordt bijgewerkt en gewijzigd is ervoor gekozen de richtlijn alleen digitaal beschikbaar te stellen, er is en komt dus geen papieren versie. Aangeraden wordt om via de site regelmatig te checken of u met de meest recente versie werkt.

De Richtlijn is op onderdelen (met name hoofdstuk 3) nog niet volledig uitgewerkt, maar bevat voorlopig voldoende handvatten om een Nader Onderzoek uit te kunnen voeren. Wijzigingen en aanvullingen zullen in de loop van het jaar plaatsvinden. Dit zal via de site aangekondigd worden.