Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems

De richtlijn heeft als doel op een eenduidige wijze zowel de ernst van de verontreiniging in de waterbodem als de noodzaak tot spoedeisende sanering hiervan te kunnen bepalen, het saneringstijdstip en de saneringsdoelstelling te kunnen formuleren en vast te stellen én alle hiervoor benodigde gegevens te verzamelen.