Waterwijzer

Wat doet de applicatie?

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies?

Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Een groot aantal partijen werkt hard aan verbetering of vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.

Waterwijzer Landbouw

De waterwijzer landbouw is een instrument voor het bepalen van eventuele schade bij landbouwgewassen door te veel water, te weinig water of te zout water.

Voor het berekenen van effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten zijn veel methodes beschikbaar, zoals Agricom, HELP-tabellen en TCGB-tabellen. Deze methodes zijn gebaseerd op oude, niet-reproduceerbare berekeningen met weergegevens uit de jaren 1950-1980. Vandaar dat de gebruikers van deze methodes al geruime tijd aandringen op vernieuwing. Om te beginnen omdat het weer is veranderd door klimaatverandering. Datzelfde geldt voor de omstandigheden voor landbouwproductie. Naast een kwantificering van droogte- en natschade willen gebruikers bovendien inzicht hebben in zoutschade en de effecten van extreme weersomstandigheden, terwijl de veelgebruikte HELP-tabellen alleen langjarige gemiddelde effecten geven. In het project Waterwijzer Landbouw ontwikkelen we een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin) en gewasopbrengsten, dit ter vervanging van de huidige methoden.

Waterwijzer Natuur

De waterwijzer natuur is een instrument voor het bepalen van welke methode in welke situatie het best toepasbaar is om de effecten van waterhuishoudkundige wijzingen op de natuur te kunnen bepalen.

Voor het bepalen van de effecten van waterhuishoudkundige wijzigingen op natuur, worden op dit ogenblik, net als bij de landbouw, drie methodes gehanteerd. Het gaat om DEMNAT, PROBE en NTM. Op dit ogenblik is er vaak discussie over de vraag in welke situatie je welke methode het best kunt toepassen. De Waterwijzer Natuur, die op dit ogenblik wordt ontwikkeld, is feitelijk een beslisboom die helpt bij de keuze voor een van de methoden. Op die manier wordt de methodiek gekozen die het meest accuraat het antwoord geeft op de vraag die je hebt

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Waterbeheerders en agrariërs.

Links

De waterwijzer is op dit moment nog in ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op www.waterwijzer.nl