Modelschematisaties

Voor de actuele informatie kijk op  
IPLO Applicaties en Modellen - Modelschematisaties

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De pagina's voor applicaties en modellen worden op de Helpdesk Water niet meer geactualiseerd. De pagina’s van Applicaties en Modellen op de Helpdesk Water vervallen in de loop van 2022.

Hier vindt u een overzicht van de modelschematisaties van Rijkswaterstaat die ook buiten Rijkswaterstaat gebruikt kunnen worden. De modelschematisaties zijn per regio geordend.

Een modelschematisatie omvat een set modelinvoerbestanden voor een specifiek gebied, specifieke toepassing en specifieke modelsoftware. Toepassingen zijn onderverdeeld in Waterbeweging en golven, Waterkwaliteit en ecologie en Morfologie.

Voor een aantal toepassingen en gebieden schrijft Rijkswaterstaat expliciet voor welke modelschematisatie gebruikt dient te worden. In het Kader Toepassing Netwerkmodellen Water en Scheepvaart zijn de betreffende toepassingen en gebieden en de daarbij voorgeschreven modelschematisaties beschreven.

U heeft het Rivierkundig Beoordelingskader nodig, als u in het gebied van de grote rivieren:

 • een vergunning in het kader van de Omgevingswet aanvraagt
 • een projectbesluit Omgevingswet opstelt
 • berekeningen uitvoert in opdracht van een vergunning-aanvrager of
 • als bevoegd gezag een vergunningaanvraag moet beoordelen

Het gebied van de grote rivieren is in beheer van het Rijk.

Deltares beheert voor Rijkswaterstaat de modelschematisaties van een groot deel van de Rijkswateren en het Hoofdwatersysteem. Hiervoor is op de Helpdesk Water een Servicedesk Modelschematisaties ingericht.

Voor het aanvragen van een modelschematisatie kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier Modelschematisaties van de Servicedesk Modelschematisaties. Voor algemene vragen, het melden van onregelmatigheden en problemen kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier Modelschematisaties  van de Servicedesk Modelschematisaties.

Rijkswaterstaat onderhoudt zijn modellen continue. Indien u een probleem tegenkomt, een wens of een idee hebt, dan vragen wij u nadrukkelijk om deze te melden via het Meldingsformulier Modelschematisaties.
Rijkwaterstaat kan hierdoor haar modellen verder verbeteren.

Gebieden

 • Rivieren - de modelschematisaties voor de rivieren Maas en Rijn
 • Kanalen - de modelschematisaties voor de kanalen
 • Waddenzee - de modelschematisaties voor de Waddenzee inclusief Eems-Dollard
 • Noordzee en kust - de modelschematisaties voor de Noordzee en kuststrook
 • IJsselmeergebied - de modelschematisaties voor het IJsselmeer, Markermeer, Veluwerandmeren, IJssel Delta (incl. Ketelmeer en Vossemeer) en Vecht Delta (incl. Zwarte Water en Zwarte Meer)
 • Zuidwestelijke Delta - de modelschematisaties voor de RijnMaasmonding, de Boven- en Beneden-Zeeschelde, Zeeschelde, Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer en Grevelingen
 • Nederland - de modelschematisaties van Nederland als geheel
  De lijst met schematisaties is voor het laatst bijgewerkt op 5 maart 2019

Modelsoftware

De bijbehorende modelsoftware voor waterbeweging en golven is:

 • Baseline  (GIS-beschrijving)
 • SIMONA  (waterstanden, stroming), WAQUA  of TRIWAQ
 • SOBEK  (waterstanden, stroming)
 • Implic (waterstanden, stroming)
 • Delft3D-v4 (waterbeweging)
 • SWAN  (golven)
 • PHAROS (golven)

De bijbehorende modelsoftware voor waterkwaliteit is:

 • Delft3D-v4(3D, waterstanden, stroomsnelheden, (rest)transport, saliniteit/chloride, temperatuur)
 • TRIWAQ (3D,  waterstanden, stroomsnelheden, (rest)transport, saliniteit/chloride, temperatuur)
 • SOBEK (1D, waterstanden, stroming, waterbalans)
 • DELWAQ (waterkwaliteit incl. slib, nutriënten, chemische stoffen, zuurstof, algen, waterplanten, schelpdieren)
 • SWAN (golven, schuifspanning)

De bijbehorende modelsoftware voor Morfologie is:

 • Morphan (morfologie)
 • Delft3D-v4 (morfologie)