Modelschematisaties

Vanwege onduidelijkheid in het gebruik van terminologie hanteert Rijkswaterstaat vanaf zomer 2018 de term “modelschematisaties” in plaats van de voorheen gebruikte term "gebiedsschematisaties".

Hier vindt u een overzicht van de modelschematisaties van Rijkswaterstaat die ook buiten Rijkswaterstaat gebruikt kunnen worden. De modelschematisaties zijn per regio geordend.

Een modelschematisatie omvat een set modelinvoerbestanden voor een specifiek gebied, specifieke toepassing en specifieke modelsoftware. Toepassingen zijn onderverdeeld in Waterbeweging en golven, Waterkwaliteit en ecologie en Morfologie.

Voor een aantal toepassingen en gebieden schrijft Rijkswaterstaat expliciet voor welke modelschematisatie gebruikt dient te worden. In het Kader Toepassing Netwerkmodellen Water en Scheepvaart (pdf, 662 kB) zijn de betreffende toepassingen en gebieden en de daarbij voorgeschreven modelschematisaties beschreven.

Indien u in het gebied van de grote rivieren, welke in het beheer zijn van het Rijk, een vergunning in het kader van de Waterwet aanvraagt, een projectplan Waterwet opstelt, in opdracht van een vergunning-aanvrager berekeningen uitvoert of als bevoegd gezag een vergunningaanvraag moet beoordelen, dan heeft u het Rivierkundig Beoordelingskader (pdf, 1.7 MB) nodig.

Deltares beheert voor Rijkswaterstaat de modelschematisaties van een groot deel van de Rijkswateren en het Hoofdwatersysteem. Hiervoor is op de Helpdesk Water een Servicedesk Modelschematisaties ingericht.

Voor het aanvragen van een modelschematisatie kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier Modelschematisaties van de Servicedesk Modelschematisaties. Voor algemene vragen, het melden van onregelmatigheden en problemen kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier Modelschematisaties  van de Servicedesk Modelschematisaties.

Rijkswaterstaat onderhoudt zijn modellen continue. Indien u een probleem tegenkomt, een wens of een idee hebt, dan vragen wij u nadrukkelijk om deze te melden via het Meldingsformulier Modelschematisaties. Wellicht kan Rijkwaterstaat hierdoor haar modellen verder verbeteren, waardoor alle gebruikers daar weer voordeel bij hebben bij nieuwe toepassingen van de modellen.

Gebieden

 • Rivieren - de modelschematisaties voor de rivieren Maas en Rijn
 • Kanalen - de modelschematisaties voor de kanalen
 • Waddenzee - de modelschematisaties voor de Waddenzee inclusief Eems-Dollard
 • Noordzee en kust - de modelschematisaties voor de Noordzee en kuststrook
 • IJsselmeergebied - de modelschematisaties voor het IJsselmeer, Markermeer, Veluwerandmeren, IJssel Delta (incl. Ketelmeer en Vossemeer) en Vecht Delta (incl. Zwarte Water en Zwarte Meer)
 • Zuidwestelijke Delta - de modelschematisaties voor de RijnMaasmonding, de Boven- en Beneden-Zeeschelde, Zeeschelde, Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer en Grevelingen
 • Nederland - de modelschematisaties van Nederland als geheel

Modelsoftware

De bijbehorende modelsoftware voor waterbeweging en golven is:

De bijbehorende modelsoftware voor waterkwaliteit is:

 • Delft3D-v4(3D, waterstanden, stroomsnelheden, (rest)transport, saliniteit/chloride, temperatuur)
 • TRIWAQ (3D,  waterstanden, stroomsnelheden, (rest)transport, saliniteit/chloride, temperatuur)
 • SOBEK (1D, waterstanden, stroming, waterbalans)
 • DELWAQ (waterkwaliteit incl. slib, nutriënten, chemische stoffen, zuurstof, algen, waterplanten, schelpdieren)
 • SWAN (golven, schuifspanning)

De bijbehorende modelsoftware voor Morfologie is:

 • Morphan (morfologie)
 • Delft3D-v4 (morfologie)