DEMNAT

Wat doet het

DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch) is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel ontworpen voor het voorspellen van de ecologische effecten van hydrologische ingrepen. De effectvoorspelling richt zich op de vegetatie.

Met DEMNAT is het mogelijk om voor een viertal verschillende typen hydrologische ingrepen -al of niet met elkaar gecombineerd- een effectvoorspelling uit te voeren. Het gaat hierbij om de doses verandering in voorjaarsgrondwaterstand, kwelflux, peil van kleine oppervlaktewateren en verandering in het percentage systeemvreemd water. De ecologische effecten worden uitgedrukt in een toe- of afname van de (botanische) volledigheid van achttien ecosysteemtypen. Via een natuurwaarderingssysteem kunnen de effecten worden gewogen naar de betekenis die de ecosysteemtypen hebben voor de natuur in Nederland.

Voor wie is het

DEMNAT is, als onderdeel van het PAWN (Policy Analysis of Water Management for the Netherlands) instrumentarium, vooral bedoeld voor beleidsstudies op nationale schaal. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de belangrijkste afnemer, maar in het verleden is ook voor VROM gerekend met DEMNAT (bijvoorbeeld voor het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening).

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

DEMNAT is beschikbaar via de wiki van Demnat. Hier vindt u ook aanvullende informatie en achtergronddocumenten.