Proteus

Wat doet de applicatie?

Proteus faciliteert en structureert het maken van de milieurisicoanalyse (MRA) en de beoordeling daarvan. De integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen omvat drie stappen:

 1. preventie
 2. inschatten van restrisico’s
 3. de beoordeling daarvan

Proteus is een nieuw risicoanalysemodel dat helpt bij het inschatten van de restrisico’s.

Proteus maakt gebruik van drempelwaarden voor de stofselectie. Met de Weegfactor-rekentool kan de gebruiker hiervoor de weegfactor bepalen die afhankelijk is van de dimensies van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Proteus is voor het bedrijfsleven, waterkwaliteitsbeheerders en mensen die belast zijn met de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Laatste nieuws 22 maart 2021

Proteus is een risicoanalyse model

Binnen het BAL (H3) is voor de waterkwaliteitsbeheerder een adviesrol weggelegd als het gaat om risico’s van onvoorziene lozingen door een zwaar ongeval. Voor het vaststellen van de risico’s, heeft Rijkswaterstaat de applicatie Proteus ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven de voor hen relevante scenario’s modelleren en de risico’s inzichtelijk maken en beoordelen.  Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt deze applicatie. Proteus wordt met enige regelmaat geüpdate met o.a. bugfixes, wensen van gebruikers, dynamische wettelijke vereisten en nieuwe inzichten.

Proteus 4.5

De huidige versie is Proteus versie 3.3. Bij het opstellen van milieurisicoanalyses wordt er van uit gegaan dat momenteel gebruik wordt gemaakt van deze versie van Proteus. Proteus 4.5 wordt al op 22 maart 2021 beschikbaar gesteld voor de gebruikersgroep ter bestudering. In een later stadium zullen communicatie- en voorlichtingssessies gehouden worden om de wijzigingen in Proteus 4.5 toe te lichten.

Vanaf 1 juli 2021 dienen nieuw op te stellen of te wijzigen MRA’s met Proteus 4.5 te worden uitgevoerd. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden voor nu lopende MRA trajecten (Proteus versie 3.3). Vanaf 1 januari 2022 dienen alle MRA’s met Proteus 4.5 te worden ingediend.

Het kan voordelen hebben om voor die datum Proteus 4.5 te gebruiken, doordat diverse verbeteringen in Proteus 4.5 ten opzichte van Proteus 3.3 zijn doorgevoerd.

De meest belangrijke aanpassingen in Proteus 4.5 zijn:

 • De meest prioritaire bugs zijn opgelost
 • Een aantal faalkansen is aangepast naar een lager risico conform Bevi
 • Unieke namen zijn nu vereist voor de units, installaties, etc
 • Het model voor de berekening van zuurstofdepletie is aangepast.
 • De RWZI is niet meer een ontvangend oppervlaktewater, maar een station daar net voor.
 • Formules voor het falen van een RWZI zijn aangepast. Teves is een methodiek ontwikkeld voor de risicobepaling van falende RWZI’s.
 • In plaats van BZV-getal wordt nu het TZV-getal gebruikt; TZV is het theoretisch zuurstofverbruik, zonder stikstof oxidatie, cf. het ThOD
 • In de resultatentabel kan een overzicht worden ingezien van het verloop van de kansen en effecten langs de units in het model

Voor een totaaloverzicht kan het bestand “Veranderingslog Proteus 4.5” gedownload worden.

Proteus 3.3 zal beschikbaar (te downloaden) blijven aangezien Proteus 4.5 niet langer compatibel is met oudere Proteus bestanden (Proteus versies lager dan versie 3.3)

Daarnaast is er een Excel bestand beschikbaar ter correctie voor de werkelijke beluchtingscapaciteit van de RWZI in Proteus 4.5

Webinars

Vanaf 22 maart 2021 is de nieuwe versie (versie 4.5) van het milieurisicomodel Proteus beschikbaar op www.helpdeskwater.nl. Ter introductie van Proteus 4.5 wordt er een viertal Webinars georganiseerd om de gebruikersgroep te informeren over de aanpassingen c.q. de nieuwe functionaliteit. De webinars zijn gepland op woensdag 28 april en dinsdag 18 mei a.s. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich voor één van deze webinars aan te melden. Aanmelden kan via de bijgaande link https://lnkd.in/d7-dYu4

Contactgegevens

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.