Proteus

Proteus is een risicoanalyse model

Binnen het BAL (H3) is voor de waterkwaliteitsbeheerder een adviesrol weggelegd als het gaat om risico’s van onvoorziene lozingen door een zwaar ongeval. Voor het vaststellen van de risico’s, heeft Rijkswaterstaat de applicatie Proteus ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven de voor hen relevante scenario’s modelleren en de risico’s inzichtelijk maken en beoordelen. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt deze applicatie. Proteus wordt met enige regelmaat geüpdate met o.a. bugfixes, wensen van gebruikers, dynamische wettelijke vereisten en nieuwe inzichten.

Wat doet de applicatie?

Proteus helpt bij het inschatten van de restrisico’s. Proteus faciliteert en structureert het maken van de milieurisicoanalyse (MRA) en de beoordeling daarvan. De integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen omvat drie stappen en Proteus helpt bij twee daarvan (de stappen 2 en 3):

 1. preventie
 2. inschatten van restrisico’s
 3. de beoordeling daarvan

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Proteus is voor het bedrijfsleven, waterkwaliteitsbeheerders en mensen die belast zijn met de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Selectie: drempelwaarden en weegfactoren

Om bedrijven aan te wijzen die Proteus moeten gebruiken, is er een selectiemethode met drempelwaarden volgens het CIW document “Integrale afweging van risico’s van onvoorziene lozingen” (CIW 2000).

Met de Weegfactor-rekentool kan de gebruiker voor deze drempelwaarden de weegfactor bepalen die afhankelijk is van de dimensies van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.

Nieuwe release beschikbaar vanaf 22 maart 2021

Proteus 4.5

De huidige versie is Proteus versie 3.3. Bij het opstellen van milieurisicoanalyses wordt er van uit gegaan dat momenteel gebruik wordt gemaakt van deze versie van Proteus. Proteus 4.5 is op 22 maart 2021 beschikbaar gesteld voor de gebruikersgroep ter bestudering. Momenteel worden communicatie- en voorlichtingssessies gehouden om de wijzigingen in Proteus 4.5 toe te lichten.

Vanaf 1 juli 2021 dienen nieuw op te stellen of te wijzigen MRA’s met Proteus 4.5 te worden uitgevoerd. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden voor nu lopende MRA trajecten (Proteus versie 3.3). Vanaf 1 januari 2022 dienen alle MRA’s met Proteus 4.5 te worden ingediend.

Het kan voordelen hebben om voor die datum Proteus 4.5 te gebruiken, doordat diverse verbeteringen in Proteus 4.5 ten opzichte van Proteus 3.3

Belangrijkste wijzigingen in Proteus 4.5

 • De meest prioritaire bugs zijn opgelost;
 • Een aantal faalkansen is aangepast naar een lager risico conform Bevi;
 • Unieke namen zijn nu vereist voor de units, installaties, etc;
 • Het model voor de berekening van zuurstofdepletie is aangepast;
 • De RWZI is niet meer een ontvangend oppervlaktewater, maar een station daar net voor;
 • Formules voor het falen van een RWZI zijn aangepast. Tevens is een methodiek ontwikkeld voor de risicobepaling van falende RWZI’s;
 • In plaats van BZV-getal wordt nu het TZV-getal gebruikt; TZV is het theoretisch zuurstofverbruik, zonder stikstof oxidatie, cf. het ThOD;
 • In de resultatentabel kan een overzicht worden ingezien van het verloop van de kansen en effecten langs de units in het model.

Voor een totaaloverzicht kan het bestand “Veranderingslog Proteus 4.5” gedownload worden.

Proteus 3.3 blijft beschikbaar

Proteus 3.3 zal beschikbaar (te downloaden) blijven aangezien Proteus 4.5 niet langer compatibel is met oudere Proteus bestanden (Proteus versies lager dan versie 3.3)

Installeren Proteus 4.5

Vanaf 22 maart 2021 is de nieuwe versie (versie 4.5) van het milieurisicomodel Proteus beschikbaar op www.helpdeskwater.nl.
Let op: als Proteus 4.5 wordt geïnstalleerd, dan overschrijft deze Proteus 3.3.

Installeren Proteus 4.5 naast Proteus 3.3

Proteus 3.3 en Proteus 4.5 kunnen naast elkaar gedraaid worden. Het vereist de volgende opzet. Geef deze aanpak door aan de afdeling ICT, die er voor zorgt dat het programma beschikbaar wordt gesteld op het netwerk

 1. Kopieer de installatiemap van Proteus 3.3 naar een andere locatie. Normaal C:\Program files\IBM\Proteus3)
 2. Installeer proteus 4.5 ( de originele proteus 3.3 wordt verwijderd).
 3. Proteus 4.5 kan normaal opgestart worden
 4. Ga naar de (gekopieerde) installatie map van Proteus 3.3. Klik met de rechtermuis op Proteus.exe en kies “start als administrator”. Proteus 3.3 zal nu normaal naast Proteus 4 opgestart worden. Eventueel kan een snelkoppeling gemaakt worden.

Gegevens RWZI

De ontwerpgrootte van een RWZI wordt in Proteus 4.5 gebaseerd op vervuilingseenheden (ie’s), waarbij 1 IE overeenkomt met 150 g TZV.

De ontwerpgrootte is te vinden via deze link:   https://www.watersector.nl/rwzi/116/rwzi. De gegevens zijn niet actueel, dus deze moeten wel worden gecontroleerd bij het betreffende Waterschap.

IE omreken tool

De website van de watersector geeft de ontwerpgrootte in IE150, maar soms ook in andere IE typen (IE136, IE54).

Omrekenen van deze andere IE typen naar IE150

Soort IE: Omrekenen naar IE 150 *):
IE150 (48,5 g BZV/dag) -
IE 54 (54 g BZV/dag) Vermenigvuldigen met: 0,8981
IE 136 (44 g BZV/dag) Vermenigvuldigen met: 1,1022
IE 60 (60 g BZV/dag) Vermenigvuldigen met: 0,8083

*) omrekening verloopt via de BZV component in het IE-getal.

Beluchtingscapaciteit RWZI

Daarnaast is er een Excel bestand beschikbaar ter correctie voor de werkelijke beluchtingscapaciteit van de RWZI in Proteus 4.5.

Contactgegevens

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.