Steentoets

Met Steentoets kan men de veiligheidsbeoordeling van dijkbekledingen met gezette steen uitvoeren.

Wat doet de applicatie?

Het programma is toepasbaar voor bijna alle steenzettingen in Nederland. Dat betreft steenzettingen van natuursteen, beton, zuilen, blokken, met gietasfalt en beton ingegoten steenzettingen, met en zonder gaten in de zetstenen. 
Voor de ondergrond kan er gerekend worden met en zonder een granulaire filterlaag, met twee granulaire filterlagen, op twee plaatsen kan er een geotextiel zijn toegepast, vlijlagen en een kleilaag.
Er kan gerekend worden met een breed scala aan mogelijke geometrieën van de dijk, met en zonder een berm in het buitentalud, met meerdere bermen in het buitentalud, een steenzetting op de kruin en het binnentalud en op de binnenberm.
Er wordt rekening gehouden met scheve golfaanval en met de belastingduur.

Het volgende valt buiten het toepassingsgebied:

 • Steenzetting op de kop van een havendam
 • Ingegoten Noorse steen
 • PBA bekledingen1
 • Breuksteenoverlaging van steenzettingen1
 • Toetsen op langsstroming langs de dijk1

1 De functionaliteit om deze bekleding te toetsen is niet actief als gekozen wordt voor WBI-2017, maar wel in het programma opgenomen. Zie hiervoor de handleiding.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Steentoets is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de beoordeling of ontwerp uitvoeren voor primaire waterkeringen. Dit zijn met name experts, die bekend zijn met de beoordeling van de stabiliteit van steenzettingen.

Laatste nieuws

De nieuwe versie van Steentoets is versie 20.1.1 en  bevat een aantal verschillen ten opzichte van de vorig versie 19.1.1.
De verschillen tussen beide versies zijn beschreven in de release notes.

Er zijn momenteel 2 verschillende versies naast elkaar te gebruiken;

 • versie 17.1.2.1 voor de beoordeling volgens het Beoordelings- en
  Ontwerpinstrumentarium,
 • versie 20.1.1 voor Ontwerpen en Toets op Maat.

Op termijn zullen deze twee versie worden samengevoegd.
Overwogen kan worden om versie 20.1.1 ook te gebruiken bij de beoordeling. In deze hier diverse inconsistenties zijn opgelost en dat niet het geval is in versie 17.1.2

Binnen Steentoets  is een aantal veranderingen doorgevoerd

 • De rekenmethode voor niet-ingegoten Noorse steen is aangepast (Toets op Maat).
  Deze pakt zwaarder uit dan de oude formulering.
 • De formule voor het berekenen van de reststerkte van de kleilaag is aangepast
 • Er is een inconsistentie opgelost in de rekenmethode voor de reststerkte van de kleilaag
 • Er is een inconsistentie opgelost in de rekenmethode voor breuksteenoverlagingen en teenbestortingen.

Systeemvereisten

Steentoets is een Microsoft Excel applicatie die men kan gebruiken met verschillende versie van MS-Excel. Zie de handleiding voor de benodigde instellingen.

De nieuwe versie 20.1.1 is getest met alle bestaande en nieuw toegevoegde dijkprofielen (225 profielen voor Toetsing en 108 profielen voor Ontwerp) op de volgende platforms:

 • Windows 7 (64 bit) professional Engels met Excel 2010 (32 bit) professional Engels
 • Windows 10 (64 bit) professional Engels met Excel 2013 (64 bit) professional Engels
 • Windows 10 (64 bit) professional Engels met Excel 2016 (office 365)