Schade en Slachtoffer Module

Wat doet de applicatie?

Met de Schade- en Slachtoffer Module 2017 (SSM-2017)
kan men, volgens een landelijke standaardmethode, schade en slachtoffers bij overstromingen bepalen.

Met SSM-2017 kan voor elke simulatie van een Nederlandse overstroming diverse overstromingsgevolgen berekend worden, zoals hoeveel (kwetsbare) objecten en inwoners getroffen worden, hoeveel schade er op kan treden en hoeveel slachtoffers er kunnen vallen.
SSM-2017 vervangt HIS-SSM, de module die voorheen werd gebruikt.

De applicatie is met name geschikt voor grootschalige diepe overstromingen (vanuit het hoofdwatersysteem), maar kent aparte modules voor buitendijkse gebieden en polders die kunnen overstromen vanuit regionale wateren.

De belangrijkste aanpassingen betreffen actualisatie van de bevolkings- en bedrijfsgegevens en het implementeren van nieuwe inzichten met name over (indirecte) bedrijfsschade en lagere maximale schadebedragen voor woningen. De methode voor de bepaling van het aantal slachtoffers is alleen voor buitendijkse gebieden aangepast. Nieuw is dat - voor beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem - per overstromingsscenario een indicatie wordt gegeven voor de effectiviteit van een preventieve en verticale evacuatiestrategie bij een waarschuwingstijd van 1,2 en 3 dagen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is bedoeld voor toepassing door diverse gebruikersgroepen die inzicht willen hebben in de mogelijke gevolgen van een overstroming.

  • Rijksoverheid, die verantwoordelijk is voor de veiligheidsnormen van de waterkeringen langs het hoofdwatersysteem. Deze normen zijn sinds 2017 gebaseerd op de gevolgen van een overstroming;
  • Provincies die verantwoordelijk zijn voor het normeren van regionale keringen;
  • Veiligheidsregio’s die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van evacuatiestrategieën bij rampenplannen;
  • Overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening, water(kering)beheer en rampenbestrijding;
  • Verzekeraars die schade bij overstromingen afdekken.

Laatste nieuws

De laatste versie is v2.2018 (uitgebracht in november 2018).
In deze versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd, met name op het gebied van de performance. De rekentijd is daardoor 50 tot 80% minder geworden. De kleuren van de legenda voor de schade en slachtofferkaarten is aangepast, net als de grenzen. Hierdoor is de duidelijkheid en leesbaarheid toegenomen. Ook is er een  fout in de berekening van de binnendijkse methode (met 0 getroffenen) verholpen.

De schade- en slachtoffer module 2017 gaat uit van bevolkings- en bedrijfsgegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 2014. Andere geactualiseerde bronnen hebben andere peiljaren, zie hiervoor het rapport “Standaardmethode 2017 Schade en slachtoffers als gevolg van overstromingen”.
De Standaardmethode Schade-en slachtoffers 2017 gaat uit van het peiljaar 2011. Dit betekent dat alle maximale schadebedragen uit het CBS zijn gebaseerd op prijspeilen van 2011.

Systeemvereisten

SSM-2017 draait op het MS-Windows 7 en 10 platform met een 64-bits processor.
Het moduleren van grote gebieden of het werken met gedetailleerde grids heeft een nadelige effect op de performance c.q. rekentijden.