Schade en Slachtoffer Module

Met de Schade- en Slachtoffer Module 2017 (SSM-2017) kan men schade en slachtoffers bij overstromingen berekenen. Dit gebeurd volgens een landelijke standaardmethode.

Wat doet de applicatie?

Met SSM-2017 kan men voor elke simulatie van een Nederlandse overstroming diverse overstromingsgevolgen berekenen. Voorbeelden hiervan zijn: hoeveel (kwetsbare) objecten en inwoners getroffen worden, hoeveel schade er op kan treden en hoeveel slachtoffers er kunnen vallen.

De applicatie is met name geschikt voor grootschalige diepe overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. De applicatie heeft ook aparte modules voor buitendijkse gebieden en voor polders, die kunnen overstromen vanuit regionale wateren.
Voor beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem is per overstromingsscenario de effectiviteit van een preventieve en verticale evacuatiestrategie opgenomen.
Een indicatie wordt gegeven voor een waarschuwingstijd van 1,2 en 3 dagen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De applicatie is bedoeld voor toepassing door diverse gebruikersgroepen die inzicht willen hebben in de mogelijke gevolgen van een overstroming.

  • Rijksoverheid, die verantwoordelijk is voor de veiligheidsnormen van de waterkeringen langs het hoofdwatersysteem. Deze normen zijn sinds 2017 gebaseerd op de gevolgen van een overstroming;
  • Provincies die verantwoordelijk zijn voor het normeren van regionale keringen;
  • Veiligheidsregio’s die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van evacuatiestrategieën bij rampenplannen;
  • Overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening, water(kering)beheer en rampenbestrijding;
  • Verzekeraars die schade bij overstromingen afdekken.

Laatste nieuws

De laatste versie is v3.2020 (uitgebracht in november 2020).
In deze versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd, met name op het gebied van de validatie van de invoerbestanden. In de release notes zijn de wijzigingen uitgebreid beschreven. Belangrijke verbeteringen zijn:

  • Betere validatie van invoerbestanden
  • SSM kan nu ook werken als de “grid per categorie” optie uit staat.
  • Er is een routine gemaakt die, wanneer nodig, de resolutie van een invoergrid om kan zetten naar een resolutie die SSM accepteert.
  • Een deel van de code is herschreven zodat de SSM software makkelijker te onderhouden is.
  • Een aantal fouten, die optraden met extreme invoer, is hersteld.

De schade- en slachtoffer module 2017 werkt met de bevolkings- en bedrijfsgegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 2014. Andere geactualiseerde bronnen hebben andere peiljaren, zie hiervoor het rapport “Standaardmethode 2017 Schade en slachtoffers als gevolg van overstromingen”.

De Standaardmethode Schade en slachtoffers 2017, gaat uit van het peiljaar 2011. Dit betekent dat alle maximale schadebedragen uit het CBS zijn gebaseerd op prijspeilen van 2011.

Systeemvereisten

SSM-2017 draait op het MS-Windows 7 en 10 platform met een 64-bits processor.
Het moduleren van grote gebieden of het werken met gedetailleerde grids heeft een nadelige effect op de performance c.q. rekentijden.


SSM-2017 banner zonder tekst

Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.