KosWat

KosWat (KOSten voor versterken WATerkeringen) is een instrument om, over dijkversterkingsprogramma’s en -projecten heen, een zelfde kostenbasis te geven aan alle geraamde maatregelen en oplossingen. Daarmee is het mogelijk om ook de kosten met elkaar te kunnen vergelijken.

Wat doet de applicatie?

Een berekening in KosWat kan men maken met een aantal standaard aannamen voor het ontwerp, maar KosWat is flexibel om vervolgens ook een aantal mogelijke variaties door te rekenen om gevoel te krijgen voor de bandbreedte rond een raming.

KosWat heeft informatie nodig over dijksecties en hun eigenschappen, de toekomstige hydraulische belasting, de vereiste dimensies van de dijkversterking, en een aantal omgevingsfactoren rond de dijk.
De toepasbaarheid van een versterkingsmaatregel heeft te maken met de aanwezigheid van bebouwing, (spoor)wegen en grote waterlichamen. Aan KosWat ligt een ruimtelijke analyse ten grondslag, waardoor de ligging van deze objecten bekend is.

Naast KosWat versie 2.3.2 is er een compatible XLS-sheet beschikbaar. Daarmee kan men nacalculaties en analyses doen van met KosWat uitgevoerde berekeningen.

KosWat wordt gebruikt tijdens de initiatieffase en in het eerste deel van de verkenningsfase van projecten. Voor detailraming van individuele projecten is KosWat niet geschikt. Het speelt dan ook in de planuitwerking, realisatie en beheerfase geen rol meer.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

KosWat is voor ontwerpers en beleidsmedewerkers die ramingen willen maken van de kosten die met versterking van waterkeringen gemoeid zijn.

Laatste nieuws

De huidige versie van KosWat is versie 2.3.2.
Vanaf deze versie is het mogelijk om KosWat te gebruiken  zonder user interface. Hiermee is het mogelijk om vanuit een script of ander programma KosWat aan te roepen en kan je een project doorrekenen en de resultaten wegschrijven.
De release notes zijn in de gebruikershandleiding opgenomen.

Systeemvereisten

KosWat draait op het Windows 7-platform of hoger, waarbij .NET-versie 4.5 (of hoger) aanwezig moet zijn.
De KosWat-applicatie kan vanuit Windows opgestart worden met twee verschillende autorisatieniveaus: van normale gebruiker en van beheerder.
Zie de handleiding voor de beschrijving van deze opties.


Koswat

Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.

Vraag of Melding