Overijssel - Kennispunt Water Rijn-Oost, toezicht

Het houden van toezicht en het geven van adviezen bij het toezicht is onderdeel van de totale samenwerking met de twee RUD's in Overijssel. In Overijssel vormen de medewerkers van diverse gemeenten en de provincie een virtuele RUD, een netwerkorganisatie. Er zijn verschillende expertisegebieden in Overijssel beschreven waarvan indirecte lozingen er één is. Voor expertises zijn kennispunten opgericht waar kennis op dat gebied wordt onderhouden voor de RUD.

De waterschappen hebben een gezamenlijk waterkennispunt opgericht en functioneren voor de RUD als een extern kennispunt (zij zijn dus geen deelnemer). Doordat in Overijssel een zogeheten takenpakket plus is vastgesteld valt het volledige pakket indirecte lozingen onder de verantwoordelijkheid van de RUD (dit is dus inclusief de meldingen). Sinds september 2013 is de samenwerking vastgelegd door de ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Samenwerkingspartners

 • RUD Twente

 • RUD IJsselland

 • Waterschappen Rijn-Oost

  • waterschap Groot-Salland
  • waterschap Rijn en IJssel
  • waterschap Reest en Wieden
  • waterschap Vechtstromen

Beschrijving van dit voorbeeld

Huidige Situatie (voordat kennispunt was opgericht)

Voor de oprichtingen van de RUD's hadden de waterschappen afzonderlijke afspraken met de gemeenten over indirecte lozingen veelal vastgelegd in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Ook in die situatie werden al toezichtstaken door de gemeenten uitgevoerd.

Wat is de gewenste situatie

Het op efficiënte en eenduidige wijze uitvoeren van toezichtstaken en het geven van adviezen aan de RUD's in Overijssel over indirecte lozingen. Adviezen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en die van belang zijn voor de werking van de RWZI's (en ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater). De bescherming van het rioolstelsel is een verantwoordelijkheid van de gemeente en valt niet onder waterkennispunt.

Wat is de aanpak en concrete actie

Door het maken van afspraken en het vastleggen in een DVO is de samenwerking met de RUD's geborgd. Door ook onderling samen te werken in een waterkennispunt kan gebruik gemaakt worden van elkaars expertise en capaciteit.

Voor het uitvoeren van toezichtstaken wordt gebruik gemaakt van een risicoanalysetool waarmee jaarlijks een planning wordt vastgesteld voor de te bezoeken bedrijven. Er wordt alleen advies uitgebracht over bedrijven die in de selectietool zijn opgenomen zie pagina advisering. Voor de andere bedrijven waar de RUD's toezicht houdt is geen advies op maat nodig.

Wat is het resultaat?

De eerste jaarplannen zijn eind 2013 gemaakt en voorgelegd aan de RUD's. Momenteel zijn deze jaarplannen in uitvoering.

Waarom willen we dit project delen

Het bundelen van kennis en expertise in een kennispunt met meerdere waterschappen heeft onder andere als voordeel dat gemakkelijker kan worden voldaan aan kwaliteitscriteria VTH. Daarnaast is het ook mogelijk om onderling capaciteit en kennis uit te wisselen op verschillende vakgebieden.

Zo houden we de samenwerking in stand.

De samenwerking is verankerd in DVO's met de RUD's en tussen de waterschappen onderling. Verder wordt er binnen de RUD gewerkt met een producten en diensten catalogus waar ook de producten voor indirecte lozingen worden beschreven. Jaarlijks worden en aan de hand van een risicomodel.

Minimaal jaarlijks worden er evaluaties uitgevoerd met de RUD's om knelpunten te signaleren en verbeterpunten aan te dragen.