Gemeentelijke verordening

De gemeentelijke verordening voor de afvoer van hemelwater of grondwater is onderdeel van de gemeentelijke watertaak. De gemeente beschrijft in het  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) de uitvoering van het beleid voor de afvoer hemelwater en grondwater.  In het stedelijk waterplan  is al een visie vastgelegd over het waterbeleid in de gemeente. In een gemeentelijke verordening  kan de gemeente regels stellen over de afvoer van hemelwater of grondwater.

De wet milieubeheer, in artikel 10.29a, heeft als doelstelling dat afvloeiend hemelwater en grondwater lokaal in het milieu wordt teruggebracht.  Uitgangspunt hierbij is dat deze waterstromen geen of zodanig geringe verontreinigingen bevatten, dat ze zonder maatregelen direct in het milieu kunnen worden geloosd. Voor deze lozingen zijn over het algemeen geen individuele vergunningen of ontheffingen nodig; ze worden toegestaan bij algemene regels.

In individuele gevallen kan de gemeente maatwerkvoorschriften opnemen om uitvoering aan haar beleid te geven. De gemeente kan, aanvullend aan de algemene regels, ook regels stellen in een verordening.

Schematische weergave regelgeving voor hemelwater en grondwater

De verordening voor de afvoer van hemelwater of grondwater

De verordeningsbevoegdheid staat in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer. De bevoegdheid wordt toegelicht in de Memorie van toelichting. (pdf, 22 kB)

De verordeningsbevoegdheid omvat twee onderdelen:

  • Het stellen van voorwaarden aan het lozen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem of in een riool.
  • En het beëindigen van lozingen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een vuilwaterriool (afkoppelen).

De  verordeningsbevoegdheid beperkt zich tot de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater. Het afkoppelen beperkt zich tot het vuilwaterriool en niet de andere vormen van riool en bodem. Er kunnen geen regels over andere soorten afvalwater zoals huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, etc. worden opgenomen in deze verordening.

Welke regels kan een verordening bevatten

Er kan gedacht worden aan een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of een verbod op het wassen van auto's op straat in een gebied waar het afstromend hemelwater ongezuiverd in het oppervlaktewater of de bodem wordt geloosd. Bedenk daarbij wel dat voorgeschreven verboden of maatregelen handhaafbaar moeten zijn, hetgeen bij een verbod op het wassen van auto's op straat discutabel is.

Ook kan een gemeente in de verordening voorwaarden stellen aan de toepassing van bouwmaterialen. Als dat vanwege lokale waterkwaliteit noodzakelijk is. In gebieden waar bebouwing voorzien is maar nog niet gerealiseerd is, zal dit geen probleem zijn. Er zijn diverse alternatieven beschikbaar om emissies uit bouwmaterialen te beperken. In gebieden met bestaande bebouwing ligt dit complexer. Dan moet de afweging worden gemaakt of de kosten voor de individuele lozer ten gevolge van die regels opwegen tegen het milieuvoordeel.


Zie ook voorbeelden hemelwaterverordening