Gemeentelijk Rioleringsplan

De gemeente heeft een aantal watertaken:

  • zij zorgt voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater,
  • zij zorgt voor de verwerking van afvloeiend hemelwater,
  • zij zorgt voor het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Hoe de gemeente haar taken uitvoert of denkt uit te voeren staat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit plan moet de gemeente op grond van de Wet milieubeheer maken.  De gebruikelijke planperiode is 4 jaar, maar de wet laat gemeenten hierin vrij.

Het GRP maakt de gemeente niet alleen, ze maakt dit met andere partners in de waterketen. Met de provincie, de beheerders van de rioolwaterzuivering en de beheerders van het oppervlaktewater waarop geloosd wordt.