Monitoren van grondwater

Met de uitvoering van een monitoringsprogramma worden representatieve gegevens verzameld. Deze gegevens geven een samenhangend totaalbeeld van de toestand van de grondwaterlichamen. Monitoringsresultaten worden gebruikt om te toetsen of een waterlichaam voldoet. Een waterlichaam moet voldoen aan de geldende normen voor kwaliteit en kwantiteit. Ook wordt gekeken of zich trends aftekenen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bevoegd tot het vaststellen van het monitoringsprogramma. Gedeputeerde staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het monitoringsprogramma grondwaterlichamen.

Waar kan ik dat vinden in de wetgeving?

In artikel 8 KRW, bijlage V KRW en in de Grondwaterrichtlijn zijn monitoringsvereisten opgenomen. Deze zijn in Nederland opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm) en het Bkmw 2009. Ze zijn verder uitgewerkt in de Regeling monitoring en het monitoringsprogramma zelf. Gedeputeerde staten (dagelijks bestuur van een provincie) zijn verantwoordelijk voor de monitoring van grondwaterlichamen. Dit op grond van artikel 14 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).

Monitoring

Monitoring wordt gesproken gaat het over de volgende aspecten:

 • het vaststellen van de meetlocaties die een representatief beeld geven van de toestand waarin alle waterlichamen verkeren
 • het meten van de watertoestand
 • het interpreteren van de meetresultaten (analyse)
 • de verslaglegging over de monitoringsresultaten.

Monitoringsprogramma

Ten behoeve van de uitvoering van het monitoringsprogramma zijn de volgende documenten vastgesteld:

 • Het ‘Draaiboek monitoring grondwater voor de Kaderrichtlijn water' , oktober 2013, vastgesteld in het Cluster monitoring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, rapportage en evaluatie op 5 december 2013;
 • Het 'Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van Grondwaterlichamen' van het RIVM uit 2008;
 • Het 'Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW’, maart 2013, vastgesteld in het Cluster monitoring, rapportage en evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 5 december 2013
 • De factsheets monitoring, versie 2015, zoals gepubliceerd op: www.waterkwaliteitsportaal.nl;

Deze documenten zijn te vinden op de website van de Helpdesk Water: documenten monitoringsprogramma KRW.

Uitvoering

Voor de KRW-monitoring is aangesloten bij de al bestaande meetnetten in Nederland:

 • het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit (LMG)
  Zie website van het RIVM: landelijk meetnet grondwaterkwaliteit
 • de provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG)
  Samen met de provincies zijn na de inrichting van het LMG ook provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG) ingericht. De PMG's komen wat betreft doelstelling, inrichting en gebruik overeen met het LMG, maar hebben vaak ook nog aanvullende doelstellingen, zoals de bewaking van de grondwaterkwaliteit in bijzondere gebieden
 • de provinciale primaire meetnetten voor stijghoogten (PPMS).
  De stijghoogte is de hoogte ten opzichte van een referentievlak, tot waar het grondwater opstijgt in een buis die zowel in open verbinding staat met de atmosfeer als met het grondwater in een watervoerend pakket.

Naast deze meetnetten kent Nederland nog meer meetnetten in beheer bij het RIVM, waterschappen, waterbedrijven en industrie.