Monitoring en dataflow

Deze pagina is onder conctructie. De pagina bevat verouderde informatie.

KRW (Kaderrichtlijn water) Monitoring

Er vindt in KRW (Kaderrichtlijn water)-verband monitoring van grondwater plaats van zowel de grondwaterkwaliteit als de -kwantiteit. De kwaliteit wordt alleen bepaald voor chemische parameters, hier speelt monitoring van ecologische parameters, zoals bij het oppervlaktewater wel het geval is, dus geen rol.
De kwalitatieve monitoring gebeurt algemeen in elk van de 23 grondwaterlichamen (GWLen) en specifiek in de zogeheten ‘beschermde gebieden’. Daartoe behoren in KRW-verband:
a. de gebieden voor de onttrekking van drinkwater voor menselijke consumptie;
b. de EU (Europese Unie)-Habitat- en Vogelrichtlijngebieden;
c. de voor nitraat-uitspoeling gevoelige gebieden.
Daarnaast is een onderdeel van het monitoringprogramma het bewaken van de zoet-zout grens.

Stand van zaken
In 2006 is een nationaal Draaiboek Grondwatermonitoring vastgesteld. Op basis daarvan zijn voor de verschillende stroomgebieden monitoringprogramma’s opgesteld ten behoeve van de eerste stroomgebiedbeheersplannen. Aan het begin van de nieuwe planperiode (2009-2015) is het draaiboek en monitoringprogramma’s herzien op een aantal punten. De herziene versie is vastgesteld als Werkversie en zal begin 2011 worden geevalueerd.

Tijdens de eerste planperiode bleek de datastroom van peilbuis tot KRW-portaal een knelpunt voor het afleiden van drempelwaarden en de toestandbeoordeling. Daartoe is een programma opgesteld om die datastroom te structuren. Meer hierover leest u op de subpagina 'dataflow'.

Kennishiaten
Een aantal onderdelen van de werkversie van het draaiboek monitoring moet worden getest op haalbaarheid in de praktijk. Dit is werk in uitvoering. Het gaat om de onderwerpen:

  • betrouwbaarheid van het monitoringprogramma en daarmee samenhangende oordeel over de toestand van GWLen.
  • inrichting van de operationele monitoring en het effect op de toestandbeoordeling van GWLen
  • monitoring van interactie tussen grondwater en oppervlaktewater; en grondwater en natuur.

Achtergrondinfo
Door de EC (Europese commissie) zijn een guidance document over monitoring en een over grondwatermonitoring opgesteld. Deze en andere achtergrondinformatie kunt u rechts op deze pagina downloaden. Meer achtergrondinformatie bij het draaiboek monitoring en de monitoringprogramma’s vindt onder de subpagina’s bij deze pagina.