Bij de afleiding van hb voor bekledingen, dalen bij hoge waterstanden de grondcondities.

Bij de afleiding van hydraulische belastingen voor bekledingen, dalen bij hoge waterstanden de bijbehorende golfconditities, wat is hier een verklaring voor?

Zonder op locatiespecifieke aspecten in te gaan zou dit verklaard kunnen worden door de kansruimte die benodigd is om een bepaalde waterstand te bereiken i.r.t. de trajectnorm. De golfcondities voor bekledingen zijn namelijk conditioneel, d.w.z. gegeven een bepaalde waterstand. Om de maatgevende golfcondities te bepalen worden alle stormen beschouwd die leiden tot een waterstand groter dan deze waterstand. Trekkingen vinden in de probabilistische berekening plaats uit deze set. Echter, gegeven een trajectnorm is een deel van de kansruimte noodzakelijk om de gegeven waterstand te kunnen halen. Dat betekent dat met toenemende waterstand er steeds minder kansruimte overblijft voor de andere stochast in het belastingmodel; voor de Waddenzee bijvoorbeeld is dat wind. Hoe lager de windsnelheid hoe lager de golven. Waterstand en wind zijn aan elkaar gecorreleerd, dus een hoge waterstand krijg je veelal met een harde wind, hetgeen weer gepaard gaat met hoge golven. Dit verklaart de toename van golfhoogte met waterstand. Echter, voor hoge waterstanden gaat bijna alle kansruimte naar de waterstand en blijft er voor wind bijna niets over. Daardoor nemen de golfcondities af.

[17080646]