Wat is de vigerende methode om het waterstandsverloop te bepalen benodigd bij de beoordeling?

Gevraagd wordt naar het waterstandsverloop. Dat kan gaan om diverse faalsporen/toepassingen;
Daarbij zijn er 2 wegen te bewandelen:
1. Beoordeling van Hoogte (komberging) en geotechniek: piping en macrostabiliteit --> Waterstandsverlooptool 2.0;
2.Beoordeling van Bekledingen --> Bekledingensoftware

Voor de waterstandsverlopen van de bekledingen is er discrepantie tussen diverse rapporten. Hieronder wordt toegelicht hoe daar mee om te gaan.:
Bron: schematiseringshandleidingen WBI-2017 van de Helpdesk Water:
grasbekledingen (17-04-18);
steenzettingen (01-12-17);
asfalt (31-12-16).

Voor de SH gras (definitieve versie april 2018/Helpdesk Water) is een top van 4 uur voorgeschreven (2 uur aan elke zijde van de top met afname
tot -0,1m lager). Dit is een inconsistentie met de SH steen en asfalt.
In de versie van 1-12-2017 van de SH Gras stond dit echter wel conform de SH steenzettingen en asfalt. Deze aanpassing in de SH Gras van april is
echter onjuist want gebaseerd op de HR2006. De aanname van de HR2006 is later bekritiseerd in SBW onderzoek, daar wordt een veel kortere topduur gevonden van ca 2 uur (A.J. Smale, 2011). Ook in het kustonderzoek van Chbab (2015) wordt een topduur van 2 uur gevonden. De conclusie is derhalve dat de topduur terecht herzien is van 4 uur naar 2 uur en dat de aanpassing in de SH Gras onterecht is geweest. Dit wordt ook door Deltares geadviseerd.
De conclusie is om ook voor grasbekledingen uit te gaan van de belastingduur conform asfalt en steenzettingen met een topduur van 2 uur.

Verschillen bekledingen en waterstandsverlooptool
De duur van het waterstandsverloop is voor de bekledingen voor de kust korter dan voor de nieuwe Waterstandsverlooptool 2.0. De duren voor de
kust die gevonden zijn door Chbab (2015) in WBI-2017 zijn ook langer dan uit zeer uitgebreid onderzoek van Tijssen voor Hoek van Holland die
meer conform de waarde van 35 uur is (Tijssen, 2009). Dit verdient nader onderzoek voor het volgende WBI. Vooralsnog wordt dit verschil tussen
de bekledingen en andere faalmechanismen voor de Hollandse Kust gehandhaafd.

Golven bekledingen
Voor bekledingen zijn ook golfbelastingen nodig. De WBI-software genereert de tijdsafhankelijkheid voor golven automatisch.

Referenties
Tijssen A. 2009. Stormopzetduur en stormduur bij Hoek van Holland. Deltares 2009.
Smale A.J., Synthesis of SBW Belastingen, Deltares report 1202120-006, 2011.

[72021]