Zijn deze situaties geschikt om te beoordelen met de methode Sellmeijer?

Ik heb een vraag over de beoordeling van het mechanisme piping voor een dijk met een deklaag van leem op een pakket zandig grind (zoals voorkomt bij Limburgse dijken). Zijn deze situaties geschikt om te beoordelen met de methode Sellmeijer?

Binnen de POV-Piping wordt op dit moment op een aantal locaties onderzoek gedaan naar piping in de Limburgse situatie.
Omdat de situatie in Limburg eigenlijk buiten het toepassingsgebied van de Sellmeijer regel valt (buiten het gebied, waarvoor de regel is
gevalideerd), wordt aanbevolen de beoordeling met een geavanceerder model uit te voeren waarin met meerdere lagen kan worden gerekend (D-Geo Flow: https://www.deltares.nl/nl/software/d-geo-flow).

[17071618]