Uitkomsten bepaling Nkt-factor komt anders uit?

De bepaling van de Nkt-factor zoals die in de schematiseringshandleiding macrostabiliteit staat leidt bij ons tot andere uitkomsten dan de implementatie in Excel.

Wanneer de kleinste kwadratenmethode in Excel wordt toegepast, wordt door Excel een regressielijn berekend, waarbij uitgangspunt is dat de variantie rondom de gefitte lijn gemiddeld genomen niet toe- of afneemt voor het hele bereik van de onafhankelijk X-variabele. De uitwerking in de schematiseringshandleiding gaat uit van het berekenen van een regressielijn door de waarnemingen, waarbij de variatiecoëfficiënt wordt geminimaliseerd. Bij een toenemende waarde van de X-variabele mogen de Y-waarden dan relatief verder van de berekende regressielijn lijn af liggen. Deze uitwerking sluit aan bij de waarneming dat bij hogere q_net waarden de range van su waarden groter is. Bij wat kleinere datasets kan het ook gebeuren dat de 5%- en 95%-onder- en bovengrenslijnen bij het toepassen van de kleinste kwadratenmethode wat minder netjes liggen ten opzichte van de waarnemingen dan bij toepassen van het minimaliseren van de variatiecoëfficiënt.

De methode van het minimaliseren van de variatiecoëfficiënt kan in Excel worden geïmplementeerd door een solver te gebruiken. De solver is in Excel te vinden onder het tab “data”. Als de solver daar nog niet beschikbaar is, moet deze eerst worden geactiveerd bij de “add-ins” (te vinden onder file/options/add-ins). Door het gebruiken van de solver kan een helling van de regressielijn worden berekend, zodanig dat de variatiecoëfficiënt minimaal is. Hiervoor kan in de solver een cel worden aangegeven, waarvan de waarde moet worden geminimaliseerd (de variatiecoëfficiënt) en er kan een andere cel worden aangegeven waarvan de waarde (de helling van de regressielijn, ofwel Nkt) moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat de eerder genoemde waarde minimaal wordt.

Overigens komt binnen enkele weken een Matlab executable beschikbaar (ook te gebruiken door niet-Matlab gebruikers) waarmee de Nkt-bepaling voor een data set kan worden uitgevoerd. De werkwijze voor het bepalen van Nkt conform de schematiseringshandleiding is in deze Matlab-tool geïmplementeerd.

[17061693]